Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Архів

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень

 

до16.01.2017 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Енергетика. Радіоелектроніка

1. РА426157 Гнатушенко В. В. Моделі та методи підвищення якості передачі трафіка у бездротових мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гнатушенко Вікторія Володимирівна ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2016. - 42 с. : рис., табл.

2. РА426205 Мамєдов Д. Б. Інтелектуальний синтез та оптимізація конструкцій НВЧ-фільтрів на основі частково заповнених хвилеводно-діелектричних резонаторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Мамєдов Довлєт Байрамович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 19 с. : рис.

3. РА426162 Олексієнко Г. А. Мультигармонічні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах із гвинтовими електронними пучками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Олексієнко Галина Андріївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 19 с. : рис.

4. РА426194 Симоненко О. В. Потокові моделі та методи управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів транспортних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Симоненко Олександр Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 24 с. : рис.

5. ВА806352 Бабак С. В. Статистическая диагностика электротехнического оборудования : [монография] / С. В. Бабак, М. В. Мыслович, Р. М. Сысак ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. - Киев : Ин-т электродинамики НАНУ, 2015. - 455 с. : рис.

6. Р131306 Ткаченко С. Г. Вибір раціональних співвідношень розмірів деталей та розрахункове дослідження процесів двигуна за допомогою методів комп'ютерного проектування : метод. вказівки до виконання курс. роботи з дисципліни "Основи комп'ютерного проектування ДВЗ" для студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування" (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згоряння") ден. та заоч. форм навчання / Ткаченко С. Г., Хоменко В. С., Авдюнін Р. Ю. ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Торубара В. В. [вид.], 2016. - 31, [1] с. : рис., табл.

7. В353314/3 Щерба, Анатолій Андрійович Електротехніка. Ч. 3: Мікропроцесорна і комп'ютерна техніка. - Київ : Наш Формат, 2016. - 286, [1] с. : табл.

з21.11.2016 до 26.11.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Енергетика. Радіоелектроніка

1. РА425298 Аль-Анссарі А. І. А. Метод багатоетапного синтезу мережі LTE RAN : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Аль-Анссарі Алі Іхсан Абдулсахіб ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2016. - 20 с. : рис., табл.

2. РА425301 Аль-Джанабі Х. Д. К. Математичні моделі та дворівневий метод розподілу мережного ресурсу в низхідному каналі технології WiMAX : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Аль-Джанабі Хайдер Дхея Каміль ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2016. - 20 с. : рис., табл.

3. РА425297 Аль-Дулаймі А. М. Х. Математичні моделі та метод управління частотно-часовим ресурсом в мережі LTE : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Аль-Дулаймі Аймен Мохаммед Ходаєр ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2016. - 20, [1] с.

4. РА425300 Бабіч Ю. О. Підвищення функціональності моніторингу динамічних характеристик інформаційно-комунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бабіч Юрій Олегович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2016. - 20, [1] с. : рис.

5. РА425291 Грич А. В. Підвищення ефективності кондиціювання припливного повітря машинного відділення установки автономного енергозабезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Грич Артем Вікторович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2016. - 24 с. : рис.

6. РА425299 Касім Н. Х. Метод параметричного синтезу мережі LTE EPC з самоподібним трафіком : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Касім Намір Хашім ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2016. - 19 с. : рис., табл.

7. РА425264 Кудрик Р. Я. Електронні властивості тонкоплівкових нанорозмірних омічних та бар'єрних контактів до широкозонних напівпровідників GaN та SiC : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Кудрик Роман Ярославович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис., табл.

8. РА425506 Хе Ши Розсіяння електромагнітних хвиль на відокремлених і періодичних хвилевідних неоднорідностях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Хе Ши ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 18 с. : рис.

9. ВА805725 Круліковський Б. Б. Мікропроцесорні системи. Практикум : навч. посіб. / Круліковський Б. Б., Ніколайчук Я. М., Шатний С. В. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 191 с. : рис., табл.

10.   Лужецький В. А. Методи та засоби адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі : монографія / В. А. Лужецький, Л. А. Савицька. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

11. ВА805658 Математичне моделювання електромагнетних процесів у трансформаторах з урахуванням розподіленості параметрів : монографія / [Сегеда М. С. та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки , 2016. - 146 с. : рис.

12. ВА805602 Основы зеленой ИТ-инженерии. Моделирование облачных систем : практикум / В. С. Харченко [и др.] ; под ред. В. С. Харченко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "ХАИ". - Харьков : ХАИ, 2016. - 163, [2] с. : рис., табл. - (Проект Greenco 530270-Tempus-1-2012-1-UK-Tempus-JPCR Green computing & communications)

13. ВА805696 Синеглазов В. М. Наноразмерная электроника: мемристоры & энергонезависимая память (NVRAM) : учеб. пособие / В. М. Синеглазов, А. А. Зеленков, Ш. И. Аскеров ; Нац. авиац. ун-т. - Киев : Освита Украины, 2016. - 351 с. : рис., табл.

з 24.10.2016 до 04.11.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Енергетика. Радіоелектроніка

1. РА424833 Босак А. В. Керування позиційним електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Босак Алла Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.

2. РА424710 Нестерко А. Б. Підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нестерко Артем Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 23 с. : рис.

3. РА424720 Пантєєв Р. Л. Способи підвищення точності визначення координат інтегрованими багатопозиційними комплексами радіомоніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Пантєєв Роман Леонідович ; Ін-т приклад. математики і механіки НАНУ. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.

4. РА424744 Петельчиц В. Ю. Вдосконалення систем плівкового охолодження вхідних кромок лопаток газових турбін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Петельчиц Вікторія Юріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.

5. РА424723 Приступа Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Приступа Дмитро Леонідович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.

6. РА424563 Тимчук С. О. Методи та алгоритмічне забезпечення підтримки прийняття рішень з оптимізації структури системи керування електропостачанням в умовах невизначеності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.03 / Тимчук Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 36 с. : рис., табл.

7. ВА805052 Волосюк В. К. Оптимальная линейная и нелинейная фильтрация случайных процессов в радиотехнических системах : учеб. пособие / В. К. Волосюк, К. Н. Нежальская ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 111 с. : рис.

8. ВА804999 Джулгаков В. Г. Проектирование и программирование микропроцессорных систем управления : учеб. пособие по курс. проектированию / В. Г. Джулгаков ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 91 с. : табл., рис.

9. ВА805089 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи : [монографія] / З. Готра [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В. Сорокіна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. акад. мед. наук, Держ. установа "Ін-т медицини праці Нац. акад. мед. наук України". - Київ : Авіцена, 2016. - 334, [1] с. : рис.

10. ВА805065 Компьютерное моделирование физических и технологических процессов. Теория, алгоритмы, программы : [учеб. пособие] / [В. Х. Кириллов и др.] ; под ред. проф. В. Х. Кириллова. - Одесса : ВМВ, 2016. - 564 с. : рис., табл.

11. ВА805064 Тарасов О. В. Клієнт-серверні технології СКБД Oracle. Мова SQL Oracle : навч.-практ. посіб. для самост. підгот. студентів з навч. дисципліни "Організація баз даних та знань" / Тарасов О. В., Федько В. В. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 383 с. : рис., табл.

 

з 03.10.2016 до08.10.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Енергетика. Радіоелектроніка

1. ВА804636 Верес О. М. Проектування без даних у середовищі MS ACCESS 2010 : навч. посіб. / О. М. Верес, І. В. Рішняк ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В. В. Литвина ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 228 с. : рис., табл.

2. ВА804637 Вовк С. М. Методи обробки зображень та комп'ютерний зір : навч. посіб. / Вовк С. М., Гнатушенко В. В., Бондаренко М. В. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 147 с. : табл., рис.

3. СО34596 "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології", всеукраїнська школа-семінар молодих вчених і студентів(6 ; 2016 ; Тернопіль).Матеріали VI Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології." (Advanced computer information technologies. ACIT'2016), 20-21 травня 2016 року / Терноп. нац. екон. ун-т [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 199 с. : рис., табл.

4. СО34603 "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2016 ; Черкаси).Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2016), 12-14 травня 2016 року / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Заболотній С. В. (голова) та ін.]. - Черкаси : ЧДТУ, 2016. - 259 с. : рис.

5. СО34595 "Сучасні інформаційні технології 2016", міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених(6 ; 2016 ; Одеса).Шоста Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Сучасні інформаційні технології 2016". (Modern information technology 2016), 25-27 квітня 2016, Одеса / Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т комп'ютер. систем. - Одеса : ВМВ, 2016. - 178 с. : рис.

 

з 26.09.2016 до01.10.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Енергетика. Радіоелектроніка

1. ВА804455 Академік І. М. Чиженко : матеріали наук. читань / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; [за заг. ред. С. О. Воронова]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2007. - 133 с. : фот. - (Цикл "Видатні конструктори України")

2. ВА804388 Дукенбаев К. Д. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития : [монография] / Кенжемурат Дукенбаев ; отв. ред. д-р техн. наук Б. Алияров. - Алматы : [б. и.], 2004. - 603, [18] с. : ил., табл.

3. ВА804126 Електробезпека: Практикум : навч. посіб. для студентів вищ. техн. навч. закл. / [О. І. Запорожець та ін.] ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУРЕ : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. - 152 с. : рис., табл.

4. ВА804130 Ищенко А. А. Ремонт деталей и узлов энергетического оборудования композитными материалами : монография / А. А. Ищенко, Е. В. Дашко ; Гос. вуз "Приазов. гос. техн. ун-т". - Мариуполь : ПГТУ, 2016. - 202 с. : рис., табл.

5. ВА804127 Качан Ю. Г. Средства эффективного использования электрической энергии : монография / Ю. Г. Качан, В. В. Дьяченко, В. В. Кузнецов ; Запорож. гос. инженер. акад. - Запорожье : ЗГИА, 2016. - 156 с. : рис., табл.

6. ВА804216 Корченко О. Г. Методологія розроблення нейромережевих засобів інформаційної безпеки Інтернет-орієнтованих інформаційних систем / О. Корченко, І. Терейковський, А. Білощицький. - Київ : [б. в.], 2016. - 249 с. : рис., табл.

7. ВА804135 Лебедь О. О. Фізичні основи комп'ютерно-інтегрованих інформаційних систем : навч. посіб. / О. О. Лебедь, В. О. Мислінчук, В. Й. Пастушенко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 352 с. : рис., табл.

8. ВА804215 Накашидзе Л. В. Застосування фотоелектричних систем для отримання електричної енергії : [навч. посіб.] / Л. В. Накашидзе, В. О. Габрінець, Ю. О. Мітіков ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Акцент, 2016. - 145 с. : рис., табл.

9. ВА804217 Нейросетевые модели, методы и средства оценки параметров безопасности Интернет-ориентированных информационных систем : [монография] / А. Корченко [и др.]. - Киев : [б. и.], 2016. - 276 с. : рис., табл.

10. ВС61239 Nesterenko B. B. Formal means of the simulation of parallel processes and systems / B. B. Nesterenko, M. A. Novotarskyi ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of mathematics. - Kyiv : Akademperiodyka, 2016. - 192, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Українська наукова книга іноземною мовою").

 

 з05.09.2016 до17.09.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Енергетика. Радіоелектроніка

1. РА424252 Александер М. Б. Методи та моделі забезпечення захисту безпроводових сенсорних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Александер Марек Богуслав ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 38 с. : рис., табл.

2. РА424026 Вовк О. О. Методи підвищення стійкості та пропускної здатності систем прихованої передачі інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Вовк Олеся Олегівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 24 с. : рис., табл.

3. РА424265 Здоренко Ю. М. Методи розподілу ресурсів телекомунікаційних каналів на основі використання нечітких нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Здоренко Юрій Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.

4. РА424037 Климко В. І. Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Климко Володимир Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.

5. РА424334 Кукла О. Л. Молекулярно-іонні адсорбційні механізми відгуку в багатоелементних мікро- та оптоелектронних сенсорних системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Кукла Олександр Леонідович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 38 с. : рис.

6. РА424097 Лобко А. В. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для перспективних систем електропостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Лобко Андрій Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.

7. РА424092 Хоменко В. В. Багатокритеріальний синтез систем із анізотропійними регуляторами на основі стохастичної мультиагентної оптимізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Хоменко Віктор Віталійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.

8. СТ8185/2-4 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та аналогічних пристроїв напругою до 1100 В включно. Ч. 2-4: ДСТУ EN 61558-2-4:2015. Додаткові вимоги до розділових трансформаторів і блоків живлення, які містять розділові трансформатори, та їх випробування (EN 61558-2-4:2009, IDT). - 2016. - IV, 8 с.

9. СТ8185/2-6 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та аналогічних пристроїв напругою до 1100 В включно. Ч. 2-6: ДСТУ EN 61558-2-6:2015. Додаткові вимоги до безпечних розділових трансформаторів і блоків живлення, які містять безпечні розділові трансформатори, та їх випробування (EN 61558-2-6:2009, IDT). - 2016. - IV, 9 с.

10. Р130748 Белявский А. В. Электрические цепи и электроника : учеб. пособие / А. В. Белявский, О. В. Косенко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 47 с. : рис., табл.

11. СТ5401/7 Вибухонебезпечні середовища. Ч. 7: ДСТУ ІЕС 60079-7:2014. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека "е" (IEC 60079-7:2006, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 58 с. : рис., табл.

12. СТ2913/2-030 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Ч. 2-030: ДСТУ EN 61010-2-030:2015. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл (EN 61010-2-030:2010, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 17 с. : рис., табл.

13. СТ571/10-3 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Ч. 10-3: ДСТУ EN 60695-10-3:2015. Анормальне нагрівання. Випробування на деформацію, що є наслідком послаблення напруження відлитих форм (EN 60695-10-3:2002, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 5 с.

14. СТ571/11-5 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Ч. 11-5: ДСТУ EN 60695-11-5:2015. Метод випробування голчастим полум'ям. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови (EN 60695-11-5:2005, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 10 с. : рис.

15. СТ8172/2 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання сухопутної рухомої служби з антенним з'єднувачем для аналогового та/або цифрового зв'язку по вузькосмугових каналах. Ч. 2: ДСТУ ETSI EN 301 166-2:2015. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 166-2:2009, IDT). - 2016. - IV, 10 с.

16. СТ8163/2 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Безпроводові цифрові канали передавання відеоінформації в смузі частот від 1,3 ГГц до 50 ГГц. Ч. 2: ДСТУ ETSI EN 302 064-2:2015. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 302 064-2:2004, IDT). - 2016. - VI, 7 с.

17. СТ5944/28 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Ч. 28: ДСТУ ETSI EN 301 489-28:2015. Спеціальні умови для випробування безпроводових цифрових каналів передавання відеоінформації (ETSI EN 301 489-28:2004, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 9 с. : рис., табл.

18. СТ5944/34 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Ч. 34: ДСТУ ETSI EN 301 489-34:2015. Спеціальні умови для випробування зовнішніх джерел живлення мобільних телефонів (ETSI EN 301 489-34:2013, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 13 с. : табл.

19. ВА803818 Електромагнітна сумісність та інтерфейси вимірювальних інформаційних систем : навч.-метод. посіб. / [А. О. Подорожняк та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 143 с. : рис., табл.

20. СТ5644/3 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Ч. 3: ДСТУ ISO/IEC 18033-3:2015. Блокові шифри (ISO/IEC 18033-3:2010, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 62 с. : рис., табл.

21. СТ8183/2-11 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 2-11: ДСТУ EN 50525-2-11:2015. Кабелі загальної призначеності. Гнучкі кабелі з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією (EN 50525-2-11:2011, IDT). - 2016. - IV, 10 с. : табл.

22. СТ8183/2-12 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 2-12: ДСТУ EN 50525-2-12:2015. Кабелі загальної призначеності. Кабелі з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією для розтяжних проводів (EN 50525-2-12:2011, IDT). - 2016. - IV, 10 с. : табл.

23. СТ8183/2-22 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 2-22: ДСТУ EN 50525-2-22:2015. Кабелі загальної призначеності. Кабелі підвищеної гнучкості в обплетенні зі зшитою еластомірною ізоляцією (EN 50525-2-22:2011, IDT). - 2016. - IV, 6 с. : рис., табл.

24. СТ8183/2-31 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 2-31: ДСТУ EN 50525-2-31:2015. Кабелі загальної призначеності. Кабелі без оболонки одножильні з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією (EN 50525-2-31:2011, IDT). - 2016. - IV, 10 с. : табл.

25. СТ8183/2-42 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 2-42: ДСТУ EN 50525-2-42:2015. Кабелі загальної призначеності. Одножильні кабелі без захисної оболонки зі зшитою етиленвінілацетатною ізоляцією (EN 50525-2-42:2011, IDT). - 2016. - IV, 7 с. : табл.

26. СТ8183/3-41 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 3-41: ДСТУ EN 50525-3-41:2015. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками. Кабелі одножильні без оболонки з безгалогенною зшитою ізоляцією та незначним димоутворенням (EN 50525-3-41:2011, IDT). - 2016. - IV, 9 с. : табл.

27. СТ8176/1 Картки ідентифікаційні. Картки на інтеґрованих мікросхемах безконтактні. Картки тісної взаємодії. Ч. 1: ДСТУ ISO/IEC 10536-1:2008. Фізичні характеристики (ISO/IEC 10536-1:2000, IDT). - 2016. - V, 4 с.

28. ВА803726 Колиушко Д. Г. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий : учеб.-метод. пособие к выполнению курсового проекта по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий и энергосбережение" для студентов заоч. формы обучения по специализации "Электромеханические системы автоматизации и электропривод" / Д. Г. Колиушко, Л. В. Асмолова ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 94 с. : рис., табл.

29. СТ8175/1 Лампи світлодіодні, не поєднані з допоміжними пристроями. Ч. 1: ДСТУ-П IEC/PAS 62663-1:2015. Вимоги щодо безпеки (IEC/PAS 62663-1:201_, IDT). - 2016. - IV, 7 с. : рис., табл.

30. ВА796141 Манко Г. І. Основи комп'ютерно-інтегрованого управління : [навч. посіб.] / Г. І. Манко, О. В. Лещенко ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 228 с. : рис., табл.

31. СО34527 Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні : посібник / [Олійник Є. та ін. ; ред. Гелетуха Г.] ; USAID від америк. народу. - Київ : Поліграф плюс, 2016. - 102 с. : іл.

32. СТ2398/2-12 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека . Ч. 2-12: ДСТУ EN 60335-2-12:2015. Додаткові вимоги до мармитів та аналогічних приладів (EN 60335-2-12:2003, A1:2008, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 7 с.

33. СТ2398/2-3 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека . Ч. 2-3: ДСТУ EN 60335-2-3:2015. Додаткові вимоги до електричних прасок (EN 60335-2-3:2002; A1:2005; A2:2008; A11:2010; A11:2010/AC:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 13 с.

34. СТ2398/2-43 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека . Ч. 2-43: ДСТУ EN 60335-2-43:2015. Додаткові вимоги до сушарок для одягу і до тримачів для рушників (EN 60335-2-43:2003; A1:2006; A2:2008, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 7 с.

35. СТ2398/2-81 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека . Ч. 2-81: ДСТУ EN 60335-2-81:2015. Додаткові вимоги до грілок для ніг та килимків із підігрівом (EN 60335-2-81:2003; A1:2007; A2:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 16 с. : рис.

36. СТ2398/2-5 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека : ДСТУ EN 60335-2-5:2015. Додаткові вимоги до посудомийних машин (EN 60335-2-5:2003; A1:2005; A2:2008; A11:2009; A12:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 13 с. : табл.

37. СТ8189/2-15 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 2-15: ДСТУ EN 60335-2-15:2015. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин (EN 60335-2-15:2002; A1:2005; A2:2008; A11:2012, A11:2012/AC:2013, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 17 с.

38. СТ2398/2-25 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 2-25: ДСТУ EN 60335-2-25:2015. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей та до комбінованих мікрохвильових печей (EN 60335-2-25:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 21 с. : рис.

39. СТ8138 Приладобудування ядерне. Детектори гамма-випромінення сцинтиляційні для аналізу радіонуклідів. Калібрування та випробування (ІЕС 61453:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 11 с. - (Національний стандарт України)

40. СТ8170/2-11 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Ч. 2-11: ДСТУ EN 60730-2-11:2015. Додаткові вимоги до регуляторів енергії (EN 60730-2-11:2008, IDT). - 2016. - IV, 8 с.

41. СТ2391/2 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Ч. 2: ДСТУ ІЕС 62040-2:2015. Вимоги до електромагнітної сумісності (IEC 62040-2:2005, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 26 с. : рис., табл.

42. ІС15222 Creative revolution 2.0 : the 2014 Taipei international conference on animation and new media. - [Taipei] : [s. n.], 2014. - 180 p. : fig., phot.

43. ІВ222952 Kietzmann S. Rolled-Up AllnP-based optical microtube resonators coupled to colloidal and molecular emitters for optofluidic and sensing applications : diss. / Stefanie Kietzmann ; Fac. of mathematics, informatics and natural sciences, Dep. of physical chemistry of Univ. Hamburg. - Hamburg, 2015. - 147 p. : fig. - (Physikalische Chemie)

44. ІВ222954 Maibach E. Divergent synthesis of crosslinkable dithienylethenes for optoelectronic devices : diss. / Eduard Maibach ; Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fak. der Univ. zu Kцln. - Remshalden, 2015. - 203 p. : fig.

45. ІВ222910 Multi-photon microscopy and optical recording : project "Ukrainian scientific book in foreign language" / V. V. Petrov [et al.] ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. for information recording]. - Kyiv : Akademperiodyka, 2016. - 153 p. : fig., tab.

46. ІВ222953 Nцthen B. Untersuchungen von Kommunikationsmechanismen in heterogenen Mehrprozessorsystemen : Diss. / Benedikt Nцthen ; Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik der Techn. Univ. Dresden. - Dresden, 2015. - XXIV, 137 S. : Abb. - (Mobile Nachrichtenьbertragung. Beitrдge aus der Informationstechnik ; № 80)

47. ІВ222898 Rzhebaeva N. K. Calculation and designing of centrifugal pumps : study guide / N. K. Rzhebaeva, E. E. Rzhebaev ; Sumy state univ. - Sumy : Sumy state univ., 2016. - 205 p. : fig., tab.

з06.06.2016 до 11.06.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

                   Усі видання представлені у відкритому доступі.

  1С: Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование. Ч. 2 / [разраб.: А. Алексеев и др.]. - 2007 В356198/2
  Контролери та їх програмне забезпечення. Дискретне перетворення Фур'є. Швидке перетворення Фур'є : навч. посіб. для студентів КНУБА / [О. П. Алимов та ін.]. - 2015 ВА801743
Об'єкт "Укриття": 30 років після аварії : [монографія] / В. О. Краснов [та ін.]. - 2016 ВА801611  
Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля : монография / Б. С. Пристер [и др.] ; под ред. акад. НААН Украины Б. С. Пристера. - 2016 ВС60754  
Жуйков В. Я. Мікропроцесорна техніка : підруч. для студентів, які навчаються за спец. "Електроніка" / В. Я. Жуйков, Т. О. Терещенко, Ю. С. Ямненко. - 2015 ВА801733  
Копаліані Д. С. Еволюційні нейро-фаззі мережі з каскадною структурою для інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Копаліані Дар'я Сергіївна. - 2016 РА422593  
Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. Новая наука о кибернетическом бессмертии : (сб. тр. за 1996-2015 гг. : в 4 кн. Кн. 1) / Я. И. Корчмарюк. - 2015 ВС60768  
Мартинюк Р. Т. Спорудження насосних та компресорних станцій : навч. посіб. / Р. Т. Мартинюк, О. Т. Чернова, Т. А. Мартинюк. - 2014 ВА801685  
Рижков Р. С. Створення високоефективного турбоімпактного сепаратора стиснутих газів для газотурбінних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Рижков Ростислав Сергійович. - 2016 РА422590  
Шевчук В. И. Тепловой расчет парового котла : учеб. пособие по курсовому проектированию / В. И. Шевчук. - 2016 ВА801702  
Щербаков В. К. Кафедре атомных электростанций и инженерной теплофизики (при основании - паровых котлов) 100 лет : очерк истории / В. К. Щербаков. - 2003 ВА801799  
       
 
 
 
  Періодичні видання:

Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій- 2015, № 19

Ж70598/2015/19  
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии - 2015, № 67 Ж69972/2015/67  
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии - 2015, № 68 Ж69972/2015/68  
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии - 2015, № 69 Ж69972/2015/69  
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии - 2015, № 70 Ж69972/2015/70  
Проблеми інформаційних технологій - 2015, № 2 Ж73400/2015/2

з10.05.2016 до15.05.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

                                          Усі видання представлені у відкритому доступі.

  2014 XIXth International seminar/workshop on Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proc. : Sept. 22-25 2014 / Ivane Javakhishvili Tbilisi state univ., Pidstryhach inst. for applied problems in mechanics and mathematics NASU. - 2014 ІВ222281
  Baltic conference. Learning in networks / Univ. Rostock, Institut für Informatik. - 2010 ІВ222216
  C# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов / Кристиан Нейгел [и др.] ; [пер. с англ. и ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2014 ВС60502
  Swift разработка приложений в среде Xcode для iPhone и iPad с использованием iOS SDK / Дэвид Марк [и др.] ; [пер. с англ. И. В. Берштейна, Д. А. Клюшина, И. В. Красикова ; под ред. Д. А. Клюшина]. - 2015 ВС60494
  Електротехніка та електроніка : навч.-метод. комплекс / Гарасимчук І. Д. [та ін.]. - 2016 ВС60590
  Синтез высокоточных систем частотной автоподстройки : [монография] / Г. Ф. Зайцев [и др.]. - 2015 ВА800618
  Цифрова схемотехніка. Елементи дискретних пристроїв інформаційно-комунікаційних систем : навч. посіб. / [В. М. Максимович та ін.]. - 2015 ВА800789
  Язык программирования Java SE 8 : подроб. описание / Джеймс Гослинг [и др.] ; [пер. с англ. И. Карася]. - 2015 ВС60501
  Алапати С.Р. Oracle Database 11g : рук. администратора баз данных / Сэм Алапати ; [пер. с англ. Я. П. Волковой, Ю. И. Корниенко, Н. А. Мухина ; под ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2015 ВС60493
  Вейтман В. Программирование для Web : рук. разработчика : [учеб. пособие] / В. Вейтман. - 2000 ВС60503
  Войцицький А. П. Технічні засоби обліку витрат енергоносіїв : навч. посіб. / А. П. Войцицький, М. А. Войцицький. - 2016 ВА800845
  Горда Е. В. Основы работы в среде Matlab : учеб. пособие для студентов специальности 6.050101 "Компьютерные науки" / Е. В. Горда, В. М. Михайленко. - 2015 ВА800606
  Губарев О. П. Мехатроніка: циклічно-модульний підхід до вирішення практичних задач автоматизації / О. П. Губарев, О. С. Ганпанцурова. - 2016 ВА800612
  Гупта А. Java EE7. Основы : [справ. разработчика корпоратив. прил.] / Арун Гупта ; [пер. с англ. и ред. А. Г. Гузикевича]. - 2014 ВС60504
  Журахівський А. В. Надійність електричних систем і мереж : навч. посіб. / А. В. Журахівський, Б. М. Кінаш, О. Р. Пастух. - 2016 ВА800952
  Задорожній А. О. Інформаційна технологія блочного імітаційного моделювання автоматизованих систем в умовах невизначеності вхідної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Задорожній Артем Олександрович. - 2016 РА422189
Карвинен Т. Делаем сенсоры: проекты сенсорных устройств на базе Arduino и Raspberry Pi / Теро Карвинен, Киммо Карвинен, Вилле Валтокари ; [пер. с англ. и ред. И. В. Василенко]. - 2015 ВС60505  
Келби, Скотт Цифровая фотография. Т. 1. - 2013 В356114/1  
Ковівчак Я. В. Математичне моделювання електромагнітних процесів у рухомих анізотропних середовищах електротехнічних пристроїв : монографія / Я. В. Ковівчак. - 2015 ВС60628  
Ле-Витус Б. Mac OS X Lion для чайников® / Боб Ле-Витус ; [пер. с англ. Л. М. Ильичевой, Х. В. Малышевой ; под ред. А. П. Сергеева]. - 2012 ВА799998  
Липпман С. Б. Язык программирования C++. Базовый курс / Стенли Б. Липпман, Жози Лажойе, Барбара Э. Му ; [пер. с англ. и ред. В. А. Коваленко]. - 2014 ВС60498  
Мак-Дональд М. WPF: Windows Presentation Foundation в .NET 4.5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов / Мэтью Мак-Дональд ; [пер. с англ., под ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2013 ВС60499  
Мак-Федрис П. Формулы и функции в Microsoft® Office Excel® 2007 / Пол Мак-Федрис ; [пер. с англ. и ред. О. В. Шпырко]. - 2008 ВА799999  
Матях С. В. Чисельно-аналітичне моделювання нелінійних процесів переносу зарядів в фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Матях Сергій Володимирович. - 2016 РА422198  
Мохамад Гані Абу Таам Метод управління телекомунікаційними ресурсами для підвищення оперативності передачі даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мохамад Гані Абу Таам. - 2016 РА422034  
Нойбург М. Программирование для iOS 7. Основы Objective-C, Xcode и Cocoa / Мэтт Нойбург ; [пер. с англ. И. В. Берштейна, Д. В. Клюшина, И. В. Красикова ; под ред. Д. В. Клюшина]. - 2014 ВС60508  
Огренич Є. В. Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Огренич Євген Вікторович. - 2016 РА422230  
Підгурська Т. В. Двосмугові фільтри на діелектричних резонаторах з вищими типами коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Підгурська Тетяна Вікторівна. - 2016 РА422128  
Поп М. М. Спектрофотометричні дослідження модифікованих некристалічних халькогенідів на основі сульфіду миш'яку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Поп Михайло Михайлович. - 2016 РА422135  
Прата С. Язык программирования C. Лекции и упражнения / Стивен Прата ; [пер. с англ., под ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2015 ВС60495  
Пузікова А. В. Теорія нормалізації в табличних базах даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Пузікова Анна Валентинівна. - 2016 РА422174  
Рамел Д. Joomla! для профессионалов / Дэн Рамел ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - 2014 ВС60509  
Рао С. Освой самостоятельно C++ за 21 день / Сиддхартха Рао ; [пер. с англ. и ред. В. А. Коваленко]. - 2013 ВС60500  
Соловей Л. В. Программирование на языке С# : учеб. пособие для студентов хим. специальностей в том числе для иностр. студентов / Л. В. Соловей, Н. Н. Мирошниченко, Н. Г. Пономарёва. - 2016 ВА800950  
Тейлор А. Д. SQL для "чайников" / Аллен Тейлор ; [пер. с англ. Н. М. Ручко]. - 2014 ВА799997  
Ткач М. О. Удосконалення структури та підвищення продуктивності багатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ткач Максим Олександрович. - 2016 РА422132  
Фримен А. ASP.NET MVC 4 с примерами на C# 5.0 для профессионалов / Адам Фримен ; [пер. с англ., под ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2013 ВС60496  
Фримен А. Microsoft ASP.NET 4.5 с примерами на C#5.0 для профессионалов / Адам Фримен ; [пер. с англ., под ред. Ю Н. Артеменко]. - 2014 ВС60497  
Хо К. Spring 3 для профессионалов : [справ. и практ. рук. по платформе Spring Framework] / Кларенс Хо, Роб Харроп ; [пер. с англ., ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2013 ВС60507  
Холл Г. М. Адаптивный код на C#: Проектирование классов и интерфейсов, шаблоны и принципы SOLID / Гэри Маклин Холл ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - 2015 ВС60506  
Хорстманн, Кей С. Java™. Т. 1: Основы. - 2014 В356085/1  
Черевко О. О. Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю ізоляції та обліку несанкціонованого відбору електроенергії в розподільних електричних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Черевко Олена Олександрівна. - 2016 РА422111  
Шкилько А. М. Гидрофобные полимерные покрытия труб конденсаторов паровых турбин. Испытания и контроль : [монография] / А. М. Шкилько. - 2013 ВА800903  

  Періодичні видання:

 
Electronics and control systems - 2015, № 4 Ж72727/2015/4
Моделювання та інформаційні технології - 2015, № 74 Ж69991/2015/74
Моделювання та інформаційні технології - 2015, № 75 Ж69991/2015/75

Науковий вісник Чернівецького університету

Серія: Комп'ютерні системи та компоненти - 2011 т. 2, № 3

Ж69219:Комп.сист./2011/2/3
 

Науковий вісник Чернівецького університету

Серія:  Комп'ютерні системи та компоненти - 2013 т. 4, № 3

Ж69219:Комп.сист./2013/4/3

Науковий вісник Чернівецького університету

Серія: Комп'ютерні системи та компоненти - 2013 т. 4, № 4

Ж69219:Комп.сист./2013/4/4

Науковий вісник Чернівецького університету

Серія: Комп'ютерні системи та компоненти - 2014 т. 5, № 1

Ж69219:Комп.сист./2014/5/1

Науковий вісник Чернівецького університету

Серія: Комп'ютерні системи та компоненти - 2014 т. 5, № 2

Ж69219:Комп.сист./2014/5/2
Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова - 2015, № 2 Ж70260/2015/2
       

з25.04.2016 до10.05.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

                                         Усі видання представлені у відкритому доступі.

Відновлювальна енергетика : навч. посіб. / В. М. Синєглазов [та ін.]. - 2015 ВА800509
Маркетингове просування енергозберігаючих технологій використання альтернативних джерел енергії в Україні : [монографія] / Смирнов С. О. [та ін.]. - 2015 ВА800553
Світоч життя : [про минуле, сьогодення та майбутнє енергетики Вінниччини] / ПАТ "Вінницяобленерго". - 2015 СО34260
Энергоэффективные кластерные и облачные вычисления и технологии : практикум / Д. К. Андрейченко [и др.] ; под ред. А. Г. Федоровой и В. С. Харченко. - 2016 ВА800395
Beyer R. Inelastische Streuung schneller Neutronen an 56Fe : Diss. / Roland Beyer. - 2014 ІС15174
Hadlich Th. Verwendung von Merkmalen im Engineering von Systemen : Diss. / Thomas Hadlich. - 2015 ІС15173
Hoffmann M. Beitrag zur Modellerweiterung des Systemcodes ATHLET-CD zur Analyse des Einflusses der Kernschmelzeverlagerung auf ausgewählte Unfallszenarien : Diss. / Mathias Hoffmann. - 2015 ІВ222232
Partzsch J. Analyse- und Entwurfsmethoden für Verbindungsarchitekturen neuromorpher Systeme : Diss. / Johannes Partzsch. - 2014 ІВ222241
Risken H. T. Modellierung des sprühstrahlinduzierten Atmosphärenmitrisses zur Analyse seines Einflusses auf die Gasverteilung in Sicherheitsbehältern von Kernkraftwerken mit dem Code COCOSYS : Diss. / Heiner Tobias Risken. - 2015 ІВ222231
Schiek M. Oxidation mechanisms of metallic carrier materials for gas separation membranes : diss. / Martin Schiek. - 2015 ІС15154
Zistl Ch. File-based post-processing of DNS results for turbulent flames using MATLAB : diss. / Christiane Zistl. - 2015 ІС15168
Давиденко О. П. Електроніка у вимірювальній техніці : підруч. для студентів напряму підгот. 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" ден. та заоч. форм навчання / О. П. Давиденко, І. В. Григоренко, Р. П. Мигущенко. - 2015 ВА800287
Данилюк І. М. Операційні системи. Практикум : навч. посіб. / І. М. Данилюк. - 2015 ВА800455
Дуравкін Є. В. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : лаб. практикум / Дуравкін Є. В., Лукова-Чуйко Н. В., Толюпа С. В.. - 2015 ВА800390
Жмурко Т. О. Методи підвищення ефективності протоколів квантової криптографії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Жмурко Тетяна Олександрівна. - 2016 РА421986
Зелинский С. Э. Компьютер, ноутбук, планшет, смартфон для всех : самоучитель в вопросах и ответах / С. Э. Зелинский, А. Н. Андрейченко. - 2016 ВС60546
Коваль А. О. Удосконалення методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Коваль Андрій Олександрович. - 2016 РА421985
Кулик А. С. Элементы теории рационального управления объектами : [монография] / А. С. Кулик. - 2016 ВА800281
Литвин Ю. Г. Компьютерная графика. Геометрическое моделирование : учеб. пособие по лаб. практикуму / Ю. Г. Литвин, А. А. Сидаченко. - 2015 ВА800453
Рябуха Ю. М. Теоретичні основи і методи підвищення безпеки дистанційних відеоінформаційних ресурсів в системі аеромоніторингу кризових ситуацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Рябуха Юрій Миколайович. - 2016 РА421892
Стьопкін А. В. Розпізнавання графів за допомогою колективу агентів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Стьопкін Андрій Вікторович. - 2016 РА421913
Тонкошкур А. С. Моделирование электрических свойств гетерогенных материалов на основе полупроводников : монография / А. С. Тонкошкур, В. О. Макаров. - 2016 ВА800568
 
 
 
  Періодичні видання:
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія:  : Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління - 2015, № 27 Ж29137:ММ.ІТ.АСУ/2015/27
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія:  : Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління - 2015, № 28 Ж29137:ММ.ІТ.АСУ/2015/28
Науковий вісник Академії муніципального управління Серія: : Техніка - 2015, № 2 Ж72914:Техн./2015/2
Системні технології - 2015, № 5 Ж69472/2015/5
 
 

 

з18.04.2016 до24.04.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Fifth Canadian conference on nondestructive testing : proc. : Oct. 1984 / Atomic energy of Canada Ltd.. - 1985 ІВ222124
Fifth international conference on magnetohydrodynamic electrical power generation, Munich, 19th-23rd April 1971 : proc. / The OECD Europ. nuclear energy agency [etc.]. - [1971] ІС15142
Fifth pan pacific conference on nondestructive testing : proc. : April 1987 / Atomic energy of Canada Ltd.. - 1987 ІВ222123
Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень : навч. посіб. / [Ю. А. Бєлов та ін.]. - 2012 ВА800000
Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами : [монографія] / [О. П. Чорний та ін.]. - 2016 ВА799965
Пошук інформації : [монографія] / Анісімов А. В. [та ін.]. - 2015 ВА800105
Технологии разработки зеленых регуляторов и робототехнических систем : практикум / Рубанов В. Г. [и др.] ; под ред. В. Г. Рубанова, В. С. Харченко. - 2015 ВА800039
Lednicki L. Software and hardware models in component-based development of embedded systems : diss. / Luka Lednicki. - 2015 ІВ222228
Бредюк В. І. Економіко-математичне моделювання в середовищі табличного процесора MS Excel : навч. посіб. / В. І. Бредюк, О. І. Джоші. - 2015 ВА800106
Декуша Л. В. Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.04 / Декуша Леонід Васильович. - 2016 РА421799
Киселева Е. М. Теория оптимального разбиения множеств в задачах распознавания образов, анализа и идентификации систем : монография / Е. М. Киселева, Л. С. Коряшкина, С. А. Ус. - 2015 ВА800254
Кумиш В. Ю. Адаптивне палітрове кодування та контекстний пошук у прикладних телевізійних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кумиш Владислав Юрійович. - 2016 РА421947
Назаренко А. О. Система керування теплоспоживанням будівель з комбінованим теплопостачанням і використанням сонячної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Назаренко Андрій Олегович. - 2016 РА422008
Насіров Ф. В. огли Методи низькорівневого аналізу телевізійних зображень у прикладних телевізійних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Насіров Фуад Вагіф огли. - 2016 РА421949
Полозенко Н. П. Моделювання процесів тепломасопереносу в пальникових пристроях з ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум'я : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Полозенко Ніна Петрівна. - 2016 РА421830
Промоскаль В. І. Метрологічні основи теплоенергетики : навч. посіб. для студентів ВНЗ спец. "Теплоенергетика" / В. І. Промоскаль. - 2016 ВА800107
 
 
  Періодичні видання:
Наукові записки НаУКМА. Т. 177: Комп'ютерні науки / редкол. темат. вип.: М. М. Глибовець (голова) [та ін.]. - 2015 Ж69184/2015/177
Information technology and security - 2015 т. 3, № 2 Ж74190/2015/3/2
Адаптивні системи автоматичного управління - 2015, № 2 Ж63671/2015/2
 
 
   
 

 

з11.04.2016 до17.04.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Басюк Т. М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем : навч. посіб. / Т. М. Басюк, П. І. Жежнич. - 2015 ВС60477
Бялобржеський О. В. Автоматизовані системи керування в електроенергетиці : навч. посіб. / О. В. Бялобржеський, Н. Г. Чередник. - 2016 ВА799826
Крайник Я. М. Дослідження та розроблення високоефективних частково паралельних LDPC-декодерів на базі FPGA : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Крайник Ярослав Михайлович. - 2016 РА421613
Крепич С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статистичних систем методами аналізу інтервальних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Крепич Світлана Ярославівна. - 2016 РА421571
Лагутін В. М. Технічна експлуатація електричних станцій : лаб. практикум / В. М. Лагутін, Н. В. Остра, В. В. Нетребський. - 2015 ВА799698
Мэрдок К. Autodesk® 3dsMax® 2013. Библия пользователя / Келли Мэрдок. - 2012 CDR1916/ВС60513
МэрдокК. Autodesk® 3ds Max® 2013. Библия пользователя : [исчерпывающее рук.] / Келли Мэрдок ; [пер. с англ. и ред. Ю. Г. Гордиенко]. - 2013 ВС60513/CDR1916
Нестеренко О. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / Нестеренко О. В., Савенков О. І., Фаловський О. О.. - 2016 ВА799738
Розводюк М. П. Електричні машини. Задачі для самостійного розв'язання : навч. посіб. / М. П. Розводюк. - 2016 ВА799699
Середа О. Г. Проектування і розрахунок напівпровідникових реле автоматики : навч. посіб. для студентів спец. 05070201 "Електричні машини і апарати" / О. Г. Середа, І. С. Варшамова. - 2015 ВА800031
Сосіна О. В. Визначення співвідношень параметрів елементів конструкцій об'єктів електричних систем для зниження коронування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сосіна Олена Володимирівна. - 2016 РА421600
Ушакова І. О. Проектування інформаційних систем : практикум / Ушакова І. О.. - 2015 ВА799722
Фик О. І. Електронно-обчислювальна техніка та мікропроцесори. Ч. 1: Вузли електронних обчислювальних машин та мікропроцесорних систем / О. І. Фик, В. Є. Козлов, О. Ю. Іохов. - 2015 В356097/1
Фик О. І. Електронно-обчислювальна техніка та мікропроцесори. Ч. 2: Мікропроцесорні системи / О. І. Фик, К. О. Споришев, О. Ю. Іохов. - 2015 В356097/2
Щекотихин О. Пассивные оптические сети доступа : монография / О. В. Щекотихин, И. Н. Сметанин, Д. М. Пиза. - 2016 ВА799923
Щерба М. А. Возмущение электрического поля проводящими включениями в диэлектриках : [монография] / М. А. Щерба. - 2013 ВА799809
Щерба, Анатолій Андрійович Електротехніка. Ч. 2: Електроніка. - 2013 В353314/2
 
  Періодичні видання:
Information technology and security - 2015 т. 3, № 1 Ж74190/2015/3/1
Transactions of the Institute of fluid-flow machinery - 2015, № 127 Ж36521/2015/127
Transactions of the Institute of fluid-flow machinery - 2015, № 128 Ж36521/2015/128
Transactions of the Institute of fluid-flow machinery - 2015, № 129 Ж36521/2015/129
Transactions of the Institute of fluid-flow machinery - 2015, № 130 Ж36521/2015/130
 

з04.04.2016 до 10.04.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Microsoft® Exchange Server 2013. Полное руководство / Рэнд Моримото [и др.] ; техн. ред. Эд Кроули ; [пер. с англ.: Ю. И. Корниенко, А. А. Моргунова ; под ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2014 ВС60335
Microsoft® Windows Server® 2012. Полное руководство / Рэнд Моримото [и др.] ; техн. ред. Тайсона Копчински ; [пер. с англ. А. А. Моргунова ; под ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2013 ВС60340
UNIX и LINUX. Руководство системного администратора / Эви Немет [и др.] ; [пер. с англ. Д. А. Клюшина, Н. М. Ручко ; под ред. Д. А. Клюшина]. - 2012 ВС60341
Windows Server 2012 R 2. Полное руководство. Т. 1: Установка и конфигурирование сервера, сети, DNS, ACTIVE Directory и общего доступа к данным и принтерам / Марк Минаси [и др.] ; [пер. с англ., под ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2015 В356086/1
Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий / Альфред В. Ахо [и др.] ; [пер. с англ. и ред. И. В. Красикова]. - 2015 ВС60337
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Автоматизовані системи керування технологічними процесами" для студентів спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" з теми: "Віртуальний тренажерний комплекс для дослідження людино-машинного інтерфейсу в середовищі Trace Mode 6. Обмін даними між операторськими станціями в реальному часі" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2016 Р129847
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Автоматизовані системи керування технологічними процесами" для студентів спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" з теми: "Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Altivar 71 по Ethernet" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2016 Р129846
Петро Дем'янович Лежнюк : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ВНТУ. - 2016 ВА799767
Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики : сб. тр. [участников XXIV междунар. конф. (4-5 дек. 2014 г., Киев)] / Торгово-пром. палата Украины [и др.]. - 2015 ВА799878
Берназ Н. М. Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Берназ Наталія Маноліївна. - 2015 РА421556
Богучарський С. І. Методи і моделі толерантної кластеризації у колекціях зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Богучарський Сергій Іванович. - 2016 РА421306
Вербицький Є. В. Контекстно-залежне керування автономними системами електроживлення : монографія / Вербицький Є. В., Кисельова А. Г., Осипенко К. С. ; під заг. ред. д-ра техн. наук Жуйкова В. Я.. - 2015 ВА799608
Горбань Г. В. Методи та об'єктно-орієнтована інформаційна технологія інтелектуального аналізу багатомірних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горбань Гліб Валентинович. - 2016 РА421487
Граннеман С. Linux®. Карманный справочник: Необходимый код и команды / Скотт Граннеман ; [пер. с англ. и ред. В. В. Вейтмана]. - 2015 АО273314
Грей Э. Swift. Карманный справочник : [программирование для IOS и MAC OS X] / Энтони Грей ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - 2015 ВА799655
Грофф Д. Р. SQL. Полное руководство / Джеймс Грофф, Пол Вайнберг, Эндрю Оппель ; [пер. с англ. и ред. И. В. Красикова]. - 2015 ВС60332
Іродов В. Ф. Теплогенеруючі установки та їх математичне моделювання : навч. посіб. / В. Ф. Іродов, В. В. Ткачова, Г. Я. Чорноморець. - 2015 ВА799786
Лав Р. Ядро Linux. Описание процесса разработки : [исчерпывающее рук. по проектированию и реализации ядра Linux] / Роберт Лав ; [пер. с англ. и ред. С. Г. Тригуб]. - 2015 ВС60327
Рихтер Д. WinRT программирование на C# для профессионалов / Джеффри Рихтер, Мартен ван де Боспурт ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - 2014 ВС60328
Розводюк М. П. Електричні машини. Контрольні завдання для студентів напрямів підготовки "Електромеханіка", "Електротехніка та електротехнології" : навч. посіб. / М. П. Розводюк, С. М. Левицький. - 2016 ВА799768
Розводюк М. П. Електричні машини. Організація самостійної роботи студентів : навч. посіб. / М. П. Розводюк. - 2016 ВА799769
Троелсен Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 / Эндрю Троелсен ; [пер. с англ., под ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2015 ВС60334
Фримен А. ASP.NET MVC 5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов / Адам Фримен ; [пер. с англ., ред. Ю. Н. Артеменко]. - 2015 ВС60323
Хорстманн К. С. Java™. Т. 1: Основы / Кей Хорстманн, Гари Корнелл ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - 2015 В356085/1
Хорстманн К. С. Java™. Т. 2: Расширенные средства программирования / Кей Хорстманн, Гари Корнелл ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - 2014 В356085/2
Циганенко В.О. Крізь роки... І спадщина енергетики / Володимир Циганенко. - [201-] CDR1912
Циганенко В.О. Першоджерела та майбутнє енергетики / Володимир Циганенко. - [201-] CDR1913
Циганенко В.О. Пошук джерел енергії та взаємодії у всесвіті / Володимир Циганенко. - [201-] CDR1914
Шилдт Г. Java 8. Полное руководство : [учеб. пособие по написанию, компилированию и выполнению современ. программ на Java] / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - 2015 ВС60333
Періодичні видання:
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 814: Інформаційні системи та мережі / редкол. сер.: В. В. Пасічник (відп. ред.) [та ін.]. - 2015 Ж29409:А/2015/814
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики - 2015, № 170 Ж29985/2015/170
 

 

з28.03.2016  до04.04.2016  (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии : [монография] / [Е. И. Сокол и др. ; под общ. ред. чл.-кор. НАН Украины, проф. Е. И. Сокола]. - 2014 ВА799385
Автоматическая частотная разгрузка энергосистем в аварийных режимах : монография / Е. И. Сокол [и др.] ; [под общ. ред. чл.-кор. НАН Украины, проф. Е. И. Сокола]. - 2014 ВА799379
Відновлювана енергетика XXI століття : матеріали XV ювіл. міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т відновлюв. енергетики НАН України. - 2014 ВА799388
Практика використання інструментального середовища СLIPS : навч. посіб. / Нац. ун-т харч. технологій. - 2013 ВА799213
Технологія створення програмних продуктів : навч. посіб. / [О. К. Погудіна та ін.]. - 2015 ВА799493
Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах : підруч. для ВНЗ / П. Ф. Олексенко [та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. Ф. Мачуліна. - 2014 Онищенко О.С. ВС379
Baer S. Wärmeübergang bei der Sprühkühlung mit intermittierenden Sprays im Film- und Übergangssiedebereich : Diss. / Stephan Baer. - 2015 ІС15131
Metz P. W. Visible lasers in rare earth-doped fluoride crystals : diss. / Philip Werner Metz. - 2015 ІВ222099
Бабаков М. Ф. Физико-теоретические основы проектирования радиоэлектронных средств : учеб. пособие по лаб. практикуму / М. Ф. Бабаков, И. К. Васильева, А. В. Попов. - 2015 ВА799494
Бойко А. М. Діагностика полімерної ізоляції в процесі старіння кабелів під дією сильного електричного поля за трибоелектричним потенціалом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Бойко Антон Миколайович. - 2016 РА421151
Вавілов Є. В. Удосконалення моделі процесів вимірювання та оцінювання якості інформаційних систем підприємств з урахуванням стандартів серії ISO 25000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Вавілов Євген Віталійович. - 2016 РА421156
Волосюк, Валерий Константинович Методы оптимальной обработки сигналов в пассивных радиометрических устройствах и системах. Ч. 3. - 2015 В354925/3
Жаркін А. Ф. Однофазні активні коректори коефіцієнта потужності для багатомодульних систем електроживлення : [монографія] / А. Ф. Жаркін, А. Г. Пазєєв. - 2014 ВА799380
Кархут І. І. Температурні навантаження на залізобетонні захисні конструкції : монографія / І. І. Кархут. - 2015 ВС60298
Кідиба В. П. Релейний захист електроенергетичних систем : навч. посіб. / В. П. Кідиба. - 2015 ВС60293
Козлов В. С. Синтез систем активної корекції показників якості електроенергії електромережі для електроприводів з квазістаціонарними режимами роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Козлов Владислав Сергійович. - 2016 РА421175
Косач Н. І. Вимірювання витрати речовин : навч. посіб. / Н. І. Косач. - 2015 Р129791
Кругляк Ю. А. Наноэлектроника "снизу - вверх" / Ю. А. Кругляк. - 2015 ВА799550
Лут М. Т. Основи технічної експлуатації електрообладнання і систем автоматизації : [навч. посіб.] / М. Т. Лут, М. В. Брагіда, Н. Г. Батечко ; [за ред. М. Т. Лута]. - 2015 ВА799546
Любченко К. М. Мова програмування Prolog. Базовий курс : навч.-метод. посіб. / Любченко К. М.. - 2016 ВА799453
Маценко С. М. Синтез компонентів цифрових пристроїв на основі мінімальної форми коду Фібоначчі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Маценко Світлана Михайлівна. - 2016 РА421284
Небера О. О. Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання з двигунним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Небера Ольга Олексіївна. - 2016 РА421177
Пономаренко Н. Н. Защита информации в телекоммуникационных системах : учеб. пособие по решению задач / Н. Н. Пономаренко. - 2015 Р129792
Розумовська О. Б. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування : навч. посіб. / О. Б. Розумовська, О. М. Кух, М. О. Мястковська. - 2015 ВА799540
Тройніна А. С. Моделі, методи та інформаційна технологія створення та супроводу знанняорієнтованих систем контролю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тройніна Анастасія Сергіївна. - 2016 РА421429
Хіцко Я. В. Математичне моделювання задач криптографії і обробки сигналів з використанням неканонічних гіперкомплексних числових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хіцко Яна Володимирівна. - 2016 РА421161
Ховерко Ю. М. Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Ховерко Юрій Миколайович. - 2016 РА421392
Ямпольський Л. С. Нейротехнології та нейрокомп'ютерні системи : підруч. для студентів, які навчаються за спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Л. С. Ямпольський, О. І. Лісовиченко, В. В. Олійник. - 2016 ВА799556

  Періодичні видання:

Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki. № 487: Heat exchangers and heat transfer engineering calculations / ed. by J. Taler. - 2015 Ж42247/2015/487
Electronics and control systems - 2015, № 3 Ж72727/2015/3
Szczepanik J. Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki. № 503: multiphase matrix converter for power system applications / Jerzy Szczepanik. - 2015 Ж42247/2015/503
 

 

з 21.03.2016  до 27.03.2016  (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

PreProceedings of the 9th International workshop on Design, specification, and verification of interactive systems DSV- IS'2002 : bricks & blocks: towards effective user interface patterns and components : Rostock, 12-14 June 2002 / Peter Forbrig, Quentin Limbourg, Bodo Urban, Jean Vanderdonckt (eds.). - 2002

ІС15121

Електротехніка у будівництві : підручник / [А. Є. Ачкасов та ін.] ; за ред. В. М. Охріменка. - 2015

ВА799337

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 8-1: ДСТУ ІЕС 61850-8-1:2014. Визначене відображення комунікаційних сервісів. Відображення відповідно до специфікації виробничих повідомлень (ISO 9506-1 i ISO 9506-2) та ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-8-1:2011, IDT). - 2015

СТ7095/8-1

Науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку системного програмування" (СТР 2015 СП), 25-26 листопада 2015 року : тези доп. / Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т комп'ютер. інформ. технологій. - 2015

ВА799251

Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2015) : тези доп. на Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Дніпропетровськ, 25-27 листоп. 2015 р. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - 2015

СО34146

Пристрої та системи телекерування. Ч. 6-503: ДСТУ ІЕС 60870-6-503:2014. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Послуги та протокол TASE.2 (IEC 60870-6-503:2002, IDT). - 2015

СТ7091/6-503

Тлумачний довідник з ядерного приладобудування / НАН України, НТК "Ін-т монокристалів", Ін-т сцинтиляц. матеріалів. - 2015

ВА799013

Электротехника в строительстве : учебник : пер. с укр. 2-го изд., испр. и доп. / [А. Е. Ачкасов и др.] ; под ред. В. Н. Охрименко. - 2015

ВА799336

Graur A. Fundamentals of analog electronics : [handbook] / Adrian Graur, Nicolae-Dumitru Alexandru, Sorin Pohoaţă. - 2015

ВС60290

Бояршинов О. Ю. Удосконалення конструкції робочих лопаток останніх ступенів парових турбін з метою поліпшення їх експлуатаційних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.16 / Бояршинов Олексій Юрійович. - 2016

РА421052

Дибкова Л. М. Інформатика. Практикум на основі аналітико-реконструктивного методу / Л. М. Дибкова, Ю. М. Красюк ; за заг. ред. О. Д. Шарапова. - 2016

ВА799223

Желих В. М. Біогазові технології: теорія і практика : монографія / В. М. Желих, Ю. В. Фурдас. - 2015

ВА799295

Івченко О. В. Математичні моделі, методи та засоби оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Івченко Олександр Віталійович. - 2016

РА421083

Коваленко Г. А. Балансна компоновка 3D-об'єктів: математичні моделі та методи розв'язання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Коваленко Ганна Андріївна. - 2015

РА421041

Козакевич І. А. Бездатчикове векторне керування асинхронними двигунами при роботі на низьких кутових швидкостях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Козакевич Ігор Аркадійович. - 2016

РА421065

Осадчук В. С. Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська. - 2016

ВА799195

Панченко Н. А. Ефективність плівкового охолодження плоскої поверхні при подачі охолоджувача через парні отвори : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Панченко Надія Анатоліївна. - 2016

РА421097

Третьяков О. В. Підвищення екологічної безпеки об'єктів енерго- та водопостачання шляхом управління процесом гомогенної кристалізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Третьяков Олег Вальтерович. - 2016

РА421064

Філіпов В. В. Методи спільного оцінювання параметрів постійного сигналу та негаусівських завад з використанням усічених стохастичних поліномів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Філіпов Віталій Вікторович. - 2016

РА421084

Ярка, Уляна Борисівна Інформатика та комп'ютерна техніка. Ч. 1. - 2015

В356077/1

 

  Періодичні видання:

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". № 33(1142): Інформатика та моделювання / редкол. сер.: В. Д. Дмитрієнко (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж29210/2015/33

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". № 58(1167): Системний аналіз, управління та інформаційні технології / редкол.: М. Д. Годлевський (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж29210/2015/58

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія:  : Радіотехніка. Радіоапаратобудування - 2015, № 61

Ж29126:Рад.тех./2015/61

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія:  : Радіотехніка. Радіоапаратобудування - 2015, № 62

Ж29126:Рад.тех./2015/62

з 15.02.2016  до 21.02.2016  (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

XXI Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики APAMCS - 2015", 24-25 вересня 2015 року: зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. -2015

ВА798612

Інформатика та інформаційні технології. Ч. 1 / Ю. Ю. Білак [та ін.]. -2015

В356023/1

Комп'ютерні мережі: метод. вказівки / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. -2015

Р129483

Программирование для локальных вычислительных сетей: базовые механизмы и интерфейсы: учеб. пособие / О. А. Козина [и др.]. -2015

ВА798489

Сучасні інформаційні системи та технології: метод. рек. для проектування викладачами дистанц. курсів у веб-центрі акад. на платформі MOODLE 2.8.1 / Укоопспілка, Львів. комерц. акад.. -2015

Р129449

Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок: [монографія] / С. О. Вамболь [та ін.]. -2015

ВА798390

Андрієнко В. О.Методи і засоби контролю та підвищення надійності запам'ятовуючих пристроїв в системах критичного застосування: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Андрієнко Володимир Олександрович. -2015

РА420466

Бесараб О. Б.Аналіз зон стабільності ферорезонансних процесів в розподільних пристроях електричних мереж високої напруги: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Бесараб Олександр Борисович. -2015

РА420611

Куценко В. П.Теория и методы микроволнового неразрушающего контроля материалов: монография / В. П. Куценко. -2014

ВА798563

Кушнарьов М. В.Методи та моделі розпізнавання шкідливих програм на основі штучних імунних систем: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Кушнарьов Максим Володимирович. -2016

РА420484

Ткачук Я. С.Багатокаскадні узагальнені перетворювачі імітансу та генераторні давачі на їх основі: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ткачук Яна Сергіївна. -2015

РА420356

Чан Тхе ВіньЗастосування сум Клостермана в криптографії і кодуванні: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Чан Тхе Вінь. -2015

РА420610

 

з 08.02.2016  до 14.02.2016  (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

Інфокомунікації - сучасність та майбутнє. П'ята міжнародна науково-практична конференція, Україна, Одеса, 29-30 жовтня 2015 року. Ч. 1. - 2015

В356006/1

Інфокомунікації - сучасність та майбутнє. П'ята міжнародна науково-практична конференція, Україна, Одеса, 29-30 жовтня 2015 року. Ч. 2. - 2015

В356006/2

Інфокомунікації - сучасність та майбутнє. П'ята міжнародна науково-практична конференція, Україна, Одеса, 29-30 жовтня 2015 року. Ч. 3. - 2015

В356006/3

Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф., 10-11 груд. 2015 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. - 2015

ВА798181

Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях : [монографія] / НАН України. - 2015

СО34063

Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Free and open source software", 24-27 листопада 2015 р. / Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, Каф. екон. кібернетики та інформ. технологій. - 2015

ВА798205

Методи прийняття рішень : навч. посіб. для студентів спец. "Прикладна математика", "Системний аналіз", "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", " Системна інженерія", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / О. Г. Наконечний [та ін.]. - 2016

ВА798165

Операційні системи Linux : метод. вказівки до лаб. робіт / Ю. П. Кондратенко [та ін.]. - 2015

DVD551

Сборник научных трудов VIII Международной научной конференции "Функциональная база наноэлектроники", 28 сентября - 2 октября 2015 г., Харьков-Одесса / Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники [и др.]. - 2015

СО34045

Бодунов В. М. Управління режимами роботи малозавантажених електричних мереж із джерелами розподіленої генерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бодунов Вадим Миколайович. - 2015

РА420409

Козирський В.В. SMART GRID технології в системах енергоживлення : монографія / В. В. Козирський, проф., д-р техн. наук, О. В. Гай, доц., канд. техн. наук. - 2015

ВА798212

Кулик Б. І. Принципи компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Кулик Богдан Іванович. - 2015

РА420410

Мірзов І. В. Напружено-деформований стан внутрішньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Мірзов Ігор Віталійович. - 2015

РА420420

Павлов, Г. В. Электроника и микросхемотехника. Ч. 1. - 2015

DVD559/1

Павлов, Г. В. Электроника и микросхемотехника. Ч. 2. - 2015

DVD559/2

Ройзман, Вилен Петрович Механика в электронике. Т. 2: Динамическая прочность : [монография]. - 2015

В355751/2

Свірневський М. С. Основи розробки графічних додатків : [навч. посіб.] / М. С. Свірневський, С. С. Ковальчук. - 2015

ВА797829

Стрілець С. І. Основи роботи в середовищі Moodle : навч. посіб. / С. І. Стрілець, Т. П. Запорожченко. - 2015

СО34071

Яновський М. Е. Моделі та методи інформаційної технології створення адаптивних бездротових локальних комп'ютерних мереж : [монографія] / М. Е. Яновський ; за ред. В. С. Харченка. - 2015

ВС60076

 

 Періодичні видання:

Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki. № 472: Wybrane zagadnienia przetwarzania obrazu / pod red. J. Chwastowskiego, K. Korcyla. - 2014

Ж42247/2014/472

Schedae Informaticae - 2014, № 23

Ж43154/2014/23

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Радіофізика та електроніка -2014, № 1-2

Ж28079:Рад.фіз.Ел./2014/1-2

Гідроенергетика України - 2015, № 1-2

Ж24970/2015/1-2

Електроніка та інформаційні технології - 2015, № 5

Ж29711/2015/5

Моделювання та інформаційні системи в економіці - 2015, № 91

Ж29230/2015/91

Проблеми програмування - 2015, № 4

Ж16833/2015/4

Электронное моделирование - 2015 т. 37, № 5

Ж14163/2015/37/5

Ядерна та радіаційна безпека - 2015, № 4

Ж16306/2015/4

 

Контактна інформація Бібліотеки

Україна, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3

Тел: +38 (044) 524-81-36 (для довідок)

 

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень

з 01.02.2016  до 07.02.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

                                                            Енергетика. Радіоелектроніка. Комп’ютерна техніка

Автоматичні пристрої та системи тактової синхронізації інфокомунікаційних мереж: монографія / В. В. Коваль [та ін.]. -2015

ВА798019

Інформаційна стійкість комп'ютерних технологій і мереж: навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Луговой [та ін.]. -2015

ВА798018

Радіоелектронні засоби телекомунікацій. Підсилювачі радіочастоти радіоприймальних пристроїв: навч. посіб. / Чумаков В. І. [та ін.]. -2015

ВА798131

Технічний захист інформації: стільниковий зв'язок: посібник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. -2015

ВА797914

Бондарев В. М.Основы программирования.js: учеб. пособие / В. М. Бондарев. -2015

ВА798130

Грищенко С. В.Спектральні властивості фотодетекторів на багатошарових напівпровідникових структурах на основі GaAs/InGaAs та GaN/AlGaN матеріалів із вбудованим мікрорезонатором: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Грищенко Сергій Володимирович. -2015

РА420138

Іванов В. М.Удосконалення високовольтних імпульсних трансформаторів з напівпровідниковими комутаторами для електротехнологічних установок: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Іванов Володимир Михайлович. -2015

РА420271

Козицький А. В.Фотохімічне одержання та фотоелектрохімічні властивості напівпровідникових сульфід/оксидних нанокомпозитів на основі ZnO та TiO2: автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Козицький Андрій Володимирович. -2015

РА420219

Коцюбинський В.Ю.Комп'ютерна графіка: навч. посіб. / В. Ю. Коцюбинський, О. Ю. Софина, Л. М. Мельник. -2015

ВА797742

Крижановський В. В.Методи підвищення шумових та енергетичних параметрів надвисокочастотних аналогових інтегральних схем з ключовими режимами роботи: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Крижановський Володимир Володимирович. -2015

РА420275

Крюков О. М.Методи і засоби вимірювання миттєвих значень тиску та швидкості при дослідженні короткотривалих процесів: монографія / О. М. Крюков, О. І. Біленко. -2015

ВА797729

Кутін В.М. Методи та засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220-750 кВ : монографія / В. М. Кутін, В. М. Стискал. -2015

ВА797751

Лежнюк П. Д. Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній : [монографія] / П. Д. Лежнюк, О. М. Нанака. -2015

ВА797753

Оборжицький В. І. Розвиток теорії та аналітичних методів підвищення ефективності проектування лінійних пасивних пристроїв для інтегрованих схем надвисокочастотного діапазону : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Оборжицький Валерій Іванович. - 2016

РА420154

Петренко А. В. Комбінована електроводопостачальна вітроустановка з магнітоелектричним лінійним генератором зворотно-поступального руху : монографія / Петренко Андрій Володимирович. - 2015

ВА797851

Політанський Р. Л. Розроблення завадозахищених систем передавання інформації на основі псевдовипадкових коливань та фрактальних сигналів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Політанський Руслан Леонідович. - 2016

РА420159

Руденко О. А. Імовірнісні моделі та методи оцінювання надійності програмних засобів з урахуванням вторинних дефектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Руденко Олександр Антонович. - 2015

РА420274

Червоненко І. І. Структурний синтез системи автоматичного управління оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Червоненко Іван Ігорович. - 2015

РА419974

 

  Періодичні видання:

Электроника и связь : Электроника и нанотехнологии -2015 т. 20, № 3

Ж69367/2015/20/3

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень

з 18.01.2016 до 25.01.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

                                                              Енергетика. Радіоелектроніка. Комп’ютерна техніка

2014 IEEE 3rd International сonference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", October 14-17, 2014 Kyiv, Ukraine: proceedings / IEEE Centr. Ukraine Joint Chapter SP/AES societies, Nat. aviation univ.. -2014

ІВ221268

Abstracts of papers presented at VII International conference on optoelectronic information technologies "Photonics-ODS 2015", Ukraine, Vinnitsia, VNTU, Apr. 21-23, 2015/ Vinnytsia nat. techn. univ. [etc.]. -2015

ІВ221266

Елементна база електронних апаратів. Ч. 1:Фізичні основи електронної техніки/ [Філинюк М. А. та ін.]. -2015

В355976/1

Мікрохвильова електродинаміка в задачах: навч. посіб. /

[І. В. Зависляк та ін.]. -2015

ВА797104

Надійність та діагностика електрообладнання: навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Електротехнічні системи електроспоживання" / [В. М. Казак та ін.]. -2013

ВА797081

Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА: навч. посіб. /

[Ю. В. Крушевський та ін.]. -2015

ВА797311

Основи теорії кіл. Ч.1 / [Ю. О. Коваль та ін. ; за заг. ред. В. М. Шокала та В. І. Правди]. -2008

В355970/1

Основи теорії кіл. Ч.2 / [Ю. О. Коваль та ін. ; за заг. ред. В. М. Шокала та В. І. Правди]. -2008

В355970/2

Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень/ Шидловський А. К. [та ін.]. -2004

СО33998

Аввакумов В. Г.Перехідні процеси в системах електропостачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації: навч. посіб. / В. Г. Аввакумов,   Л.Б. Терешкевич, Г. Л. Лисенко. -2015

ВА797310

Волошин А. Ф.Последовательный анализ вариантов в задачах исследования и проектирования сложных систем: монография /           А. Ф. Волошин, В. И. Кудин ; под общ. ред. акад. НАН Украины                И. В. Сергиенко. -2015

ВА797114

Голубев В. В.Импульсное преобразование переменного напряжения: [монография] / В. В. Голубев. -2014

Онищенко О.С. ВС372

Ляшко С. І.Спеціальні питання оптимізації: навч. посіб. / С. І. Ляшко, В. В. Семенов, Д. А. Клюшин. -2015

ВА797103

Михелєв І.Л.Основи інформаційних технологій: навч. посіб. / І. Л. Михелєв, С. О. Слободян. -2014

ВС59931

Файнштейн В. Г.Цифровые системы управления электроприводов: [монография] / В. Г. Файнштейн, О. С. Воробейчик ; под ред. д-ра техн. наук А. Д. Учителя. -2014

ВА797583

Харченко В. П.Операційні системи та системи програмування: для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Аеронавігація" / В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. А. Бородін. -2012

ВА797083

Шкрабець Ф. П.Електропостачання: навч. посіб. / Ф. П. Шкрабець. -2015

ВА797293

  Періодичні видання:

Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu     Leipzig. Technikwissenschaftliche Klasse. Bd. 4, H. 2:stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe: Chancen und Risiken/ Ulrich Stottmeister [et al.]. -2014

Ж36604:T/2014/4/2

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 818:Радіоелектроніка та телекомунікації/ редкол. сер.: Б. А. Мандзій (відп. ред.) [та ін.]. -2015

Ж29409:А/2015/818

Системні технології-2014, № 6

Ж69472/2014/6

Сучасні проблеми моделювання-2015, № 4

Ж74441/2015/4

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 11.01.2016 до 17.01.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

Енергетика. Радіоелектроніка. Комп’ютерна техніка

 

 1. Байєсівські мережі в системах підтримки прийняття рішень: навч. посіб. / Згуровський М. З. [та ін.] ; [відп. ред. Данілов В. Я.]. –2015 ВС59895
 2. Волоконно-оптичний зв'язок: [для інж.-техн. працівників, студентів-зв'язківців] / В. Б. Каток [та ін.] ; [під ред. Катка В. Б.]. –2015 ВА796743
 3. Материалы 4-й Международной научно-технической конференции "Информационные системы и технологии" (ИСТ 2015), 21-27 сентября 2015, Харьков, Украина/ Нац. акад. наук Украины [и др.]. –2015 ВА796943
 4. Матеріали V Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології" (АСІТ'2015), 22-23 травня 2015 року/ Терноп. нац. екон. ун-т [та ін.]. –2015 СО33968
 5. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Основи електроенер-гетики та електропостачання"/ С. Ю. Александровський [та ін.]. -2015 ВА796938
 6. Перехідні процеси в системах електропостачання. Порушення симетрії в трифазній мережі: конспект лекцій для слухачів Міжгалуз. ін-ту післядиплом. освіти спец. 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". –2015 ВА796980
 7. ХІІІ міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забез-печення інтелектуальних систем (MPZIS-2015), 18-19 листопада 2015 року, Дніпро-петровськ, Україна: програма / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара [та ін.]. -2015 Р129343
 8. Welfens P. J. J.Telekommunikationswirtschaft: Deregulierung, Privatisierung u. Internationalisierung / Paul J. J. Welfens, Cornelius Graack. –1996 ІВ221206
 9. Ванін В.В.Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. М. Надкернична. –2013 ВС59925
 10. Казак В. М.Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем: навч. посіб. / В. М. Казак. –2008 ВА796934
 11. Казімірова В. В.Забезпечення ефективності комп'ютерної мережі автоматичної ідентифікаційної системи з використанням сингулярного вейвлет-аналізу: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Казімірова Віра Василівна. –2015 РА419733
 12. Кравчук С. О.Телекомунікаційні системи терагерцового діапазону: монографія / С. О. Кравчук, Т. М. Наритник. –2015 ВА796846
 13. Павлик Л. П.Використання оборотного перемагнічування у перетворювачах магнітного поля ферозондового типу: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Павлик Любомир Пилипович. -2015РА419726
 14. Тунік А. А.Основи сучасної теорії управління: навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Системна інженерія" / А. А. Тунік, О. О. Абрамович. -2010ВА796922

      Періодичні видання:

 1. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : Інформатика, управління та обчислювальна техніка -2010, № 52 Ж29126:Інформ./2010/52
 2. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : Інформатика, управління та обчислювальна техніка -2011, № 53 Ж29126:Інформ./2011/53
 3. Информационные технологии и безопасность. Вып. 15:Материалы XV Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и безопасность" (ИТБ-2015, 21 октября 2015 года, г. Киев, Украина). –2015 Ж74360/2015/15
 4. Інформаційні системи, механіка та керування-2015, № 11 Ж73577/2015/11
 5. Комп'ютерні засоби, мережі та системи-2015, № 14 Ж72542/2015/14

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки

нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 28.12.2015 до 11.01.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 1.  РА419715 Агєєв К. В.  Рекуперативні теплообмінники на основі струминно-вихрової технології в технологічних процесах та апаратах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Агєєв Костянтин Валерійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.

 2.  РА419437 Асмолова Л. В.  Поліпшення динаміки електромеханічних систем в умовах зривних фрикційних автоколивань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Асмолова Лариса Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

 3.  РА419274 Варяниця-Рощупкіна Л. А.  Просторово-часові трансформації імпульсної електромагнітної хвилі при дифракції на підповерхневих об'єктах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Варяниця-Рощупкіна Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

 4.  РА419411 Грідель Р. М.  Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу розподілених програмних моделей GRID-систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Грідель Ростислав Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

 5.  РА419367 Димко С. С.  Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Димко Сергій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.

 6.  РА419342 Конограй С. П.  Автоматизований комплекс діагностики та неперервного контролю системи охолодження потужних автотрансформаторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Конограй Сергій Петрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.

 7.  РА419653 Мавріна М. О.  Методи і засоби контролю, діагностики та корекції помилок пристроїв обробки даних на основі класу лишків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мавріна Марина Олексіївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

 8.  РА419429 Маньковська В. С.  Резистивні перетворювачі фізичних величин на основі генераторів детерміновано-хаотичного сигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05  / Маньковська Вікторія Сергіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 18 с. : рис.

 9.  РА419689 Ткачов В. М.  Методи та інформаційна технологія передачі і паралельної обробки даних швидкоплинних процесів з запобіганням колізій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ткачов Віталій Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

 10.  РА419273 Шарабура О. М.  Дифракція осесиметричних електромагнітних хвиль на металевих біконічних поверхнях з краями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Шарабура Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

 11.  ВА796690 Браїловський В. В.  Аналогові електронні пристрої : метод. рек. до лаб. робіт / Браїловський В. В., Пислар І. В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2015. - 83 с. : рис.

 12.  ВА796562 Кімстач О.Ю.  Проектування асинхронних двигунів малої і середньої потужності загального призначення з короткозамкненим ротором : навч. посіб. / О. Ю. Кімстач ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2015. - 185 с. : рис., табл.

 13.  ІВ221176 Herrmann D.  Beobachtungsmцglichkeiten im Domain Name System: Angriffe auf die Privatsphдre und Techniken zum Selbstdatenschutz :  Diss. / Dominik Herrmann ; Fak. fьr Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - VI, 476 S. : Abb.

14.  ІС14985 Kirchner L. M.  Engineering increased oil productivity from microalgae : diss. / Linda Maria Kirchner ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2015. - IX, 133 l.

15.  ІВ221182 Ohrdes T.  Charakterisierungsmethoden und simulationsgestьtzte Analysen von Silizium Solarzellen :  Diss. / Tobias Ohrdes ; Fak. fьr Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - VI, 199 S. : Abb.

16.  ІС14982 Petermann J. H.  Prozessentwicklung & Verlustanalysen fьr dьnne monokristalline Siliziumsolarzellen und deren Prozessierung auf Modullevel :  Diss. / Jan Hendrik Petermann ; Fak. fьr Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - VIII, 137 S. : Abb.

17.  ІС14981 Thein Ch. O.  A frequency domain approach to synchronization of filterbank multicarrier systems in practice : diss. / Christoph Oliver Thein ; Fak. fьr Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2015. - VI, 120 l. : fig.

18. IC15018 Thьm T.  Product-line specification and verification with feature-oriented contracts : diss. / Thomas Thьm ; Fak. fьr Informatik der Otto-von Guericke Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2015. - XIV, 163 p. : fig.

  

Нові надходження періодичних продовжуваних видань до  Національної Бібліотеки України  ім. Вернадського    з 28.12015 до 11.01.2016

Техніка. Технічні науки

1

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія:  : Технічні науки - 2015, № 4

Ж71512:Техн. н./2015/4

2

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія:  : Технічні науки - 2015, № 5

Ж71512:Техн. н./2015/5

3

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського - 2015, № 4

Ж71583/2015/4

Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

1

Адаптивні системи автоматичного управління - 2015, № 1

Ж63671/2015/1

2

Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку - 2015, № 5

Ж73337/2015/5

3

Системні технології - 2015, № 1

Ж69472/2015/1

4

Цифрові технології - 2015, № 17

Ж73440/2015/17

 

 

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 21.12.2015 до 27.12.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

Енергетика. Радіоелектроніка

 1.  РА419124 Борзов Ю. О.  Інформаційні технології підвищення функціональної безпеки систем обробки інформації критичного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Борзов Юрій Олексійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2015. - 23 с. : рис.

 2.  РА419248 Гайдаєнко І. В.  Відновлювана та нетрадиційна енергетика в Україні (початок XX - XXI ст.): провідні тенденції і перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Гайдаєнко Ігор Васильович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 21 с.

 3.  РА419236 Кулик В. В.  Оптимізація електроенергетичних систем з неоднорідними електричними мережами на основі принципу найменшої дії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Кулик Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2015. - 41 с. : рис.

 4.  РА419186 Нечаєва Т. П.  Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням екологічних вимог : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Нечаєва Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т загал. енергетики. - Київ, 2015. - 20 с.

 5.  СТ7688/1 З'єднувачі для оптичних волокон та кабелів. Ч. 1: ДСТУ ІЕС 60874-1:2010. Загальні технічні вимоги (IEC 60874-1:2006, IDT). - 2015. - IV, 19 с.

 6.  Р129201 Когенерационные установки Vitobloc / Viessmann Group. - М. : Виссманн, 2011. - 19 с. : цв.ил.

 7.  СТ7689/2 Матеріали електроізоляційні. Методи випробування на електричну міцність. Ч. 2: ДСТУ ІЕС 60243-2:2014. Додаткові вимоги до випробування сталою напругою (IEC 60243-2:2001, IDT). - 2015. - IV, 4 с.

 8.  СТ7699 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 6 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)

 9.  ВА796471 Набокова О. В.  Theoretical electrical engineering : навч. посіб. для електротехн. спец. ВНЗ : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Набокова ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 476 с. : рис.

 10.  Р129203 Отопление природным теплом : [проспект] / Viessmann climate of innovation. - М. : Виссманн, 2010. - 15 с. : цв.ил.

 11.  СТ7764 Паливо тверде мінеральне. Визначення вуглецю та водню методом високотемпературного спалювання (ISO 609:1996, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2015. - IV, 11 с. : рис. - (Національний стандарт України)

 12.  СТ7091/5-601 Пристрої та системи телекерування. Ч. 5-601: ДСТУ IEC/TS 60870-5-601:2014. Випробування на відповідність для стандартів, пов'язаних з ІЕС 60870-5-101 (IEC/TS 60870-5-601:2006, IDT). - 2015. - IV, 84 с.

 13.  ІВ221096 Balter A.  Using Microsoft® Access® 2010 / Alison Balter. - Indianapolis, Indiana : Que, 2011. - XXI, 330 p. : fig., tab. - (Using)

14.  ІВ221098 Czurda-Page K.  IT essentials: PC hardware and software companion guide / [Kathleen Czurda-Page, Laura Kier] ; Cisco Networking acad. - Indianapolis, Indiana : Cisco Press, 2013. - XXXIX, 773 p. : fig., tab.

15.  ІВ221090 Daley S.  Microsoft Project 2013 in depth / Scott Daley. - Indianapolis, Indiana : Que, 2014. - XX, 929 p. : tab., fig. - (In depth)

16.  ІВ221104 Feiler J.  Sams teach yourself Objective-C in 24 hours / Jesse Feiler. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2012. - XV, 390 p. : fig. - (Sams teach yourself)

17.  ІВ221088 Hucaby D.  Cisco router configuration handbook : the single-source guide to configuring the most popular Cisco router features / Dave Hucaby, Steve McQuerry, Andrew Whitaker. - Indianapolis, Indiana : Cisco Press, 2010. - XXII, 641 p. : fig., tab.

18.  ІВ221100 Microsoft® Exchange server 2010 unleashed / Rand H. Morimoto [et al.] ; techn. edit by Guy Yardeni. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2010. - XLVIII, 1258 p. : fig. - (Unleashed)

19.  ІВ221091 Nathan A.  Windows® 8 apps with XAML and C# unleashed / Adam Nathan. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2013. - XI, 607 p. : fig. - (Unleashed)

20.  ІВ221099 Rufi A. W.  Network basics : companion guide / [Antoon W. Rufi, Rick McDonald] ; Cisco Networking Acad. - Indianapolis, Indiana : Cisco Press, 2014. - XXVIII, 692 p. : fig.

21.  ІВ221102 Saboowala H.  Designing networks and services for the cloud : delivering business-grade cloud applications and services / Huseni Saboowala, Muhammad Abid, Sudhir Modali. - Indianapolis : Cisco Press, 2013. - XXIII, 309 p. : fig.

22.  ІВ221103 Sarris S.  HTML 5 unleashed / Simon Sarris. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2014. - XIV, 412 p. : fig. - (Unleashed)

23.  ІВ221089 Vaughan D.  Windows®  Phone 8 unleashed / Daniel Vaughan. - Indianapolis, Indiana : Sams , 2013. - XXVII, 1123 p. : fig. - (Unleashed)

24.  ІВ221101 Vaughan D.  Windows® Phone 7.5 unleashed / Daniel Vaughan. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2012. - XIX, 1095 p. : fig. - (Unleashed)

 

Нові надходження періодичних продовжуваних видань до  Національної Бібліотеки України  ім. Вернадського    з 21.12.2015 до 27.12.2015

Природничі науки в цілому. Екологія

1

Juћniи S. Dela [Slov. akad.znan. in umetn. Razr. za naravoslovne vede]. № 41: Bibliography of Balthazar Hacquet (1739-1815) and his contribution to natural sciences / Stanislav Juћniи, Andrej Kranjc. - 2013

Ж36535:HNZ/2013/41

Фізико-математичні науки. Астрономія

1

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 15(292): Фізичні науки / редкол.: С. А. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. - 2014

Ж69212/2014/15

2

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 17(294): Фізичні науки / редкол.: С. А. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. - 2014

Ж69212/2014/17

3

Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет - 2014, № 107

Ж4399:физ./2014/107

Техніка. Технічні науки

1

Cтандарти - 2015, № 9

Ж69056/2015/9

Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

1

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля - 2015, № 25

Ж72832/2015/25

2

Проблеми загальної енергетики - 2015, № 2

Ж70419/2015/2

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 23.11.2015 до 29.11.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 1.  РА418360 Бешлей М. І.  Підвищення якості обслуговування пріоритетного трафіку реального часу у вузлах мультисервісної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 21 с. : рис.

 2.  РА418321 Ваврук І. Є.  Управління рухом колісної мобільної робототехнічної системи засобами нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ваврук Ірина Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с.

 3.  РА418357 Зубко Є. І.  Технологія виготовлення контактних систем монокристалічних кремнієвих сонячних елементів на пористому кремнії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Зубко Євгенія Іванівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук, 2015. - 23 с. : рис., табл.

 4.  РА418329 Костьян Н. Л.  Методи і засоби формування та чисельної реалізації інтегральних моделей зворотних задач динаміки систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Костьян Наталія Леонідівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2015. - 20 с. : табл.

 5.  ІС14959 "Informatics and computer technics problems", international conference(4 ; 2015 ; Chernivtsi).Proceedings of the Forth international conference on "Informatics and computer technics problems" (PICT - 2015) : 26-29 May, 2015, Chernivtsi, Ukraine / Yuriy Fedkovych Chernivtsi nat. univ. ; [red.: F. O. Soproniuk, M. A. Rusnak, O. D. Val]. - Chernivtsi : [s. n.], 2015. - 205 p. : fig.

6.  ВА795212 Благодарний М. П.  Метрологічне забезпечення експлуатації мехатронних комплексів : навч. посіб. до курс. і диплом. проектування / М. П. Благодарний, Ю. В. Козлов, С. А. Агаркова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2015. - 67 с. : рис., табл.

 7.  ВА795422 Голышев Л. К.  Прикладной системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем : [учеб. пособие] / Л. К. Голышев ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". - Киев : Информ.-аналит. агентство, 2015. - 391 с. : рис., табл.

8.  СО33878 "Обчислювальні проблеми електротехніки", міжнародна конференція(16 ; 2015 ; Львів).Матеріали 2015 16-ї Міжнародної конференції "Обчислювальні проблеми електротехніки" (СРЕЕ'2015), Львів, Україна, вересень 2-5, 2015 / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. теорет. та заг. електротехніки [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 263 с. : рис., табл.

9.  ВА795298 "Інформаційні управляючі системи та технології", міжнародна науково-практична конференція(4 ; 2015 ; Одеса).Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи та технології" (ІУСТ-Одеса-2015), 22-24 вересня 2015 року / Одес. нац. мор. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. В. В. Вичужанін]. - Одеса : ОНМА, 2015. - 336 с. : рис., табл.

 10.  ВА795458 Ніконова З.А.  Контактні системи в електроніці : монографія / З. А. Ніконова, О. Ю. Небеснюк, А. О. Ніконова ; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 290 с. : рис., табл.

 11.  СО33880 Перспективні технології і методи проектування MEMC (MEMSTECH 2015) : матеріали XI Міжнар. наук.-техн. конф., 2-6 верес. 2015, Львів-Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка", IEEE, Ukraine section. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 117 с. : рис., табл.

 12.  ВА795384 Угольніков О. П.  Математичні методи та моделі енергетичного обладнання : навч. посіб. / Угольніков О. П., Журавльова І. Б. - Одеса ; Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 217 с. : рис., табл.

 13.  ІС14943 "Computer science and information technologies", international scientific and technical conference(9 ; 2014 ; Lviv).Computer science and information technologies : proc. of the  IXth intern. sci. a. techn. conf. CSIT 2014, 18-22 November 2014, Lviv, Ukraine / Lviv polytechnic nat. univ., Inst. of computer science a. information technologies. - Lviv : Printing center of Publishing house of Lviv polytechnic nat. univ., 2014. - XI,170 p. : fig., tab.Нові надходження періодичних продовжуваних видань до  Національної Бібліотеки України  ім. Вернадського    з 23.11.2015 до 29.11.2015

Природничі науки в цілому. Екологія

1

Актуальні питання природничо-математичної освіти - 2014, № 4

Ж74301/2014/4

Біологічні науки

1

Бранта - 2015, № 18

Ж69829/2015/18

2

Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного інституту ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин - 2015, № 16: №1

Ж72108/2015/16: №1

Техніка. Технічні науки

1

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". № 39(1148): Нові рішення в сучасних технологіях / редкол.сер.: Є. І. Сокол (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж29210/2015/39

2

Вісник Львівської комерційної академії; Сер Серія: : Товарознавча - 2015, № 15

Ж69765:Тов./2015/15

Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

1

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". № 37(1140): Радіофізика та іоносфера / редкол.: В. О. Пуляєв (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж29210/2015/37

2

Автоматизированные системы управления и приборы автоматики - 2014, № 169

Ж29985/2014/169

3

Электротехнические и компьютерные системы - 2015, № 19

Ж29197/2015/19

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

1

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій - 2015, № 47; Т.1

Ж68821/2015/47; Т.1

2

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій - 2015, № 47; Т.2

Ж68821/2015/47; Т.2

3

Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі - 2014, № 2

Ж72978/2014/2

Будівництво

1

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - 2014, № 10

Ж69446/2014/10

2

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - 2014, № 9

Ж69446/2014/9

3

Містобудування та територіальне планування - 2015, № 56

Ж69861/2015/56

4

Містобудування та територіальне планування - 2015, № 57

Ж69861/2015/57

5

Науковий вісник будівництва - 2015, № 3

Ж69382/2015/3

6

Проблеми розвитку міського середовища - 2015, № 1

Ж73773/2015/1

7

Проблеми розвитку міського середовища - 2015, № 2

Ж73773/2015/2

 

 

Транспорт

1

Автоматизация судовых технических средств - 2015, № 21

Ж69582/2015/21

2

Автомобильный транспорт - 2014, № 35

Ж70158/2014/35

3

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета - 2014, № 67

Ж69103/2014/67

Сільське та лісове господарство

1

Економіка та управління АПК - 2015, № 1

Ж73676/2015/1

Медицина. Медичні науки

1

Гастроентерологія - 2015, № 3

Ж63141/2015/3

Соціологія. Демографія

1

Витрати і ресурси домогосподарств України у ... році - 2015, № 2015; 1 кв.

Ж72521/2015/2015; 1 кв.

2

Полілог - 2015, № 2

Ж74405/2015/2

3

Сільське господарство України - 2015, № 2014

Ж72783/2015/2014

Історія

1

Вісник Інституту археології - 2014, № 9

Ж73638/2014/9

2

Вісник Львівського університету Серія: : Міжнародні відносини - 2014, № 35

Ж28852:Міжнар.відн./2014/35

3

Вісник Львівського університету Серія: : Міжнародні відносини - 2014, № 36; Ч.1

Ж28852:Міжнар.відн./2014/36; Ч.1

4

Гуржіївські історичні читання - 2014, № 7

Ж74055/2014/7

5

Гуржіївські історичні читання - 2014-2015, № 8-9

Ж74055/2014-2015/8-9

6

Гуржіївські історичні читання - 2015, № 10

Ж74055/2015/10

7

Маґістеріум. Вип. 60: Археологічні студії / редкол. тем. вип.: В. І. Клочко (голова) [та ін.]. - 2015

Ж70430/2015/60

Економіка. Економічні науки

1

Вісник Одеського національного університету. Т. 20, Вип. 1/1: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69659/2015/20/1/1

2

Вісник Одеського національного університету. Т. 20, Вип. 1/2: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69659/2015/20/1/2

3

Вісник Одеського національного університету. Т. 20, Вип. 2/1: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69659/2015/20/2/1

4

Вісник Одеського національного університету. Т. 20, Вип. 2/2: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69659/2015/20/2/2

5

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. 16, Вип. 295: Актуальні проблеми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності. - 2015

Ж70751:Екон./2015/16/295

6

Наукові записки НаУКМА. Т. 172: Економічні науки / редкол. тем. вип.: І. Г. Лук'яненко (голова) [та ін.]. - 2015

Ж69184/2015/172

7

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації - 2015, № 1

Ж73406/2015/1

8

Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : Економічні науки - 2015, № 1

Ж70622/2015/1

9

Вісник Львівської комерційної академії Серія:  : Економічна - 2015, № 47

Ж69765:Ек./2015/47

10

Вісник Львівської комерційної академії Серія:  : Економічна - 2015, № 48

Ж69765:Ек./2015/48

11

Дайджест цін товарів на світових ринках - 2015, № 42

Ж74387/2015/42

12

Економіка транспортного комплексу - 2015, № 25

Ж70345/2015/25

13

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг - 2014, № 2

Ж72967/2014/2

14

Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету] : Економічні науки - 2015, № 28; Ч.2

Ж70766:Ек.н./2015/28; Ч.2

15

Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету] : Економічні науки - 2015, № 28; Ч.3

Ж70766:Ек.н./2015/28; Ч.3

16

Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету] : Економічні науки - 2015, № 28; Ч.4

Ж70766:Ек.н./2015/28; Ч.4

17

Науковий вісник Академії муніципального управління Серія:  : Управління - 2015, № 2

Ж72914:Упр./2015/2

18

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі Серія:  : Економічні науки - 2014, № 6

Ж70791:Екон.н./2014/6

19

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки - 2013, № 2(7); Т.2

Ж62509/екон.н./2013/2(7); Т.2

20

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки - 2014, № 1(8); Т.2

Ж62509/екон.н./2014/1(8); Т.2

21

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки - 2014, № 2(9)

Ж62509/екон.н./2014/2(9)

22

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки - 2015, № Спецвип.

Ж62509/екон.н./2015/Спецвип.

23

Продуктивність агропромислового виробництва : Економічні науки - 2015, № 27

Ж72817/2015/27

24

Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління - 2015, № 2; Вип.1/3

Ж71950/2015/2; Вип.1/3

25

Торгівля, комерція, підприємництво - 2015, № 18

Ж69652/2015/18

26

Управління розвитком складних систем - 2015, № 21; Ч.1

Ж73886/2015/21; Ч.1

27

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин - 2014, № 32

Ж69308/2014/32

Держава і право. Юридичні наукии

1

Альманах міжнародного права - 2015, № 8

Ж73864/2015/8

2

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ - 2015, № 2

Ж69872/2015/2

3

Збірник наукових праць Національної Академії державного управління при Президентові України - 2014, № 1/2014

Ж69866/2014/1/2014

4

Збірник наукових праць Національної Академії державного управління при Президентові України - 2014, № 2/2014

Ж69866/2014/2/2014

5

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:  : Юриспруденція - 2015, № 13; Т.1

Ж74042:Юр./2015/13; Т.1

6

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:  : Юриспруденція - 2015, № 13; Т.2

Ж74042:Юр./2015/13; Т.2

7

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2015, № 2; Т.1

Ж73149:Юр.н./2015/2; Т.1

8

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2015, № 2; Т.3

Ж73149:Юр.н./2015/2; Т.3

Культура. Наука. Освіта

1

Наукові записки НаУКМА. Т. 166: Теорія та історія культури / редкол. темат. вип.: М. А. Собуцький (голова) [та ін.]. - 2015

Ж69184/2015/166

2

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля - 2014, № 4(211); Ч.2

Ж69301/2014/4(211); Ч.2

3

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника - 2014, № 6

Ж68513/2014/6

4

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського Серія:  : Педагогічні науки - 2015, № 3

Ж72496:Пед.н./2015/3

5

Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія:  : Педагогіка та психологія - 2015, № 2

Ж25548:Пед., Психол./2015/2

6

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - 2015, № 41

Ж70113/2015/41

7

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах - 2015, № 40

Ж73744/2015/40

8

Педагогічний альманах - 2015, № 26

Ж73247/2015/26

Філологічні науки. Художня література

1

Смаль-Стоцький С. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1965, Т.179: Т.Шевченко : Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. - 1965

Ж67866/1965/179

Мистецтво. Мистецтвознавство

1

Вісник Львівської національної академії мистецтв - 2014, № 25

Ж68127/2014/25

2

Вісник Львівської національної академії мистецтв - 2015, № 26

Ж68127/2015/26

3

Мистецтвознавчі записки - 2015, № 27

Ж72102/2015/27

Філософські науки. Психологія

1

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури - 2015, № 34

Ж70175/2015/34

2

Філософія. Культура. Життя - 2014, № 41

Ж69569/2014/41

3

Філософія. Культура. Життя - 2015, № 42

Ж69569/2015/42

 

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень  02.11.2015  до 08.11.2015  (третій поверх головного корпусу, кімната 308 ). 

Усі видання представлені у відкритому доступі.  


Енергетика. Радіоелектроніка


1.  ВА794577 Бялобржеський О. В.  Оптимізація режимів енергоспоживання : навч. посіб. / О. В. Бялобржеський, Л. В. Курись ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. - Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2015. - 125 с. : рис., табл.


2.  ВА794409 Лежнюк П. Д.  Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей : монографія / П. Д. Лежнюк, Ю. А. Шуллє ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 103 с. : рис., табл.


3.  ВА794385 Обмежувачі перенапруг нелінійні: застосування, монтаж та вибір : монографія / [С. Ю. Шевченко та ін. ; за ред. С. Ю. Шевченка] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Форт, 2015. - 286 с. : рис., табл.


4.  ВА794410 Осадчук В. С.  Фізична наноелектроніка : навч. посіб. / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 145 с. : рис., табл.


5.  СО33808 "Питання оптимізації обчислень", міжнародна наукова школа-семінар(42; 2015; смт. Чинадієво, Закарпат. обл.).Праці міжнародної наукової школи-семінару "Питання оптимізації обчислень" (ПОО-XLII), Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадієво, 21-25 вересня 2015 року / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова ; [редкол. : І. В. Сергієнко (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т кібернетики, 2015. - 194 с. : рис., табл.

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 05.10.2015 до 11.10.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 Енергетика. Радіоелектроніка

 

1.  РА416993 Бабич Ю. І.  Інформаційна технологія підвищення відмовостійкості ергатичних систем критичного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бабич Юлія Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 21 с. : рис.

2.  РА416997 Веремійчук Ю. А.  Комплексне оцінювання ефективності управління режимами електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Веремійчук Юрій Андрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.

3.  РА417127 Верес З. Є.  Методи та засоби масштабування рухомих та нерухомих зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Верес Зеновій Євгенович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис., табл.

4.  РА417089 Гізун А. І.  Методи та засоби оцінювання параметрів безпеки для виявлення кризових ситуацій в інформаційній сфері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гізун Андрій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.

5.  РА417016 Зайченко О. Б.  Удосконалення методів вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Зайченко Ольга Борисівна ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.

6.  РА417111 Кінзерявий О. М.  Стеганографічні методи приховування даних у векторні зображення, стійкі до активних атак на основі афінних перетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Кінзерявий Олексій Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : табл., рис.

7.  РА416788 Кузнєцов С. І.  Комплексне очищення газових викидів теплоенергетичних підприємств від пилу, двооксиду сульфуру і монооксиду карбону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кузнєцов Сергій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 24 с. : рис.

8.  РА417018 Овчарова Т. О.  Удосконалення моделей та методів обробки вимірювальної інформації за допомогою штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Овчарова Тетяна Олександрівна ; ННЦ "Ін-т метрології". - Харків, 2015. - 24 с. : рис., табл.

9.  РА417132 Пелех Ю. М.  Методи та засоби маркерування мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Пелех Юрій Миронович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис.

10.  РА416779 Точений В. А.  Моделі і методи розрахунку техніко-економічних характеристик вітрових електростанцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Точений Вадим Анатолійович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. - Київ, 2015. - 19 с. : табл.

11.  РА417134 Федак В. І.  Методи та засоби усунення спотворень відеосигналів з використанням їх надлишковостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Федак Володимир Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис.

12.  В355800/1 Краснов, Леонид Александрович  Моделирование регистрации и обработки биоэлектрических сигналов в программе SIMULINK. Ч. 1. - 2015. - 71 с. : рис., табл.

13.  СО33758 Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні : практ. посіб. / [Олійник Євген та ін. ; за ред. Г. Гелетуха] ; USAID від американ. народу "Муніципальна енергетична реформа в Україні", АВЕ. - Київ : Поліграф плюс, 2015. - 72 с. : іл., табл.

14.  ІВ220799 Andler  D.  Experimental investigation of three-level active neutral point clamped voltage source converters using integrated gate-commutated thyristors : diss. / Danuel Andler  ; Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik der Techn. Univ. Dresden. - Mьnchen : Dr. Hut, 2013. - 177 p. : fig.

15.  ІВ220792 Arnold O.  Dynamisches Task-Scheduling in heterogenen Mehrprozessorsystemen :  Diss. / Oliver Arnold ; Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik der Techn. Univ. Dresden. - Dresden : Vogt, 2014. - XXVII, 157 S. : Abb. - (Beitrдge aus der Informationstechnik :  Mobile Nachrichtenьbertragung ;  Nr. 65)

16.  ІВ220803 Burger D.  Elektromagnetische Vertrдglichkeit in Mittelspannungsschaltanlagen wдhrend Schalthandlungen :  Diss. / Dennis Burger ; Fak. Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik der Univ. Stuttgart. - Stuttgart, 2014. - 136 S. : Abb. - (Schriftenreihe / Institut fьr Energieьbertragung und Hochspannungstechnik ;  Bd. 9 - 2014)

17.  ІВ220793 Fehske A. J.  Towards reducing energy consumption in mobile access networks. Flow level modeling & deployment strategies : diss. / Albrecht J. Fehske ; Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik der Techn. Univ. Dresden. - Dresden : Vogt, 2014. - 113 p. : fig. - (Beitrдge aus der Informationstechnik :  Mobile Nachrichtenьbertragung ;  Nr. 64)

18.  ІВ220801 Knechtel J.  Interconnect planning for physical design of 3D integrated circuits : diss. / Johann Knechtel ; Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik der Techn. Univ. Dresden. - Dьsseldorf : VDI Verlag, 2014. - IX, 138 p. : fig. - (Fortschritt-Berichte VDI :  Reihe 20: Rechnerunterstьtzte Verfahren, ISSN 0178-9473 ;  Nr. 455)

19.  ІВ220797 Krause A.  Ultrathin CaTiO3 capacitors: physics and application : diss. / Andreas Krause ; Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik der Techn. Univ. Dresden. - Berlin : Logos, 2014. - VIII, 149 p. : fig. - (Research at NaMLab ;  Bd. 3)

20.  ІВ220796 Mosch M.  Ensuring data souvereignty in the cloud: service management for cloud resources : diss. / Marc Mosch ; Techn. Univ. Dresden, Fac. of computer science. - Dresden, 2014. - XVI, 168 p. : fig.

21.  ІВ220791 Riedel I.  N-fold sectorization in the light of intra-site coordinated multi-point transmission : diss. / Ines Riedel  ; Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik der Techn. Univ. Dresden. - Dresden : Vogt, 2014. - XXVI, 136 p. : fig. - (Beitrдge aus der Informationstechnik :  Mobile Nachrichtenьbertragung ;  Nr. 66)

22.  ІВ220368 Strakauskaitė N.  Die Kurische Nehrung - die alte Poststraße Europas / Nijolė Strakauskaitė ; [Übers.: Rasa Krupavičiutė] . - Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006. - 162 S. : Ill., Tab.

Нові надходження періодичних продовжуваних видань до  Національної Бібліотеки України  ім. Вернадського    з 05.10.2015 до11.10.2015

 

Фізико-математичні науки. Астрономія

1

Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України. Т. 12, № 1: Спектральна теорія операторів та наборів операторів / відп. ред. Ю. С. Самойленко. - 2015

Ж72875/2015/12/1

2

Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України. Т. 12, № 3: Аналіз та застосування/ відп. ред. Ю. Б. Зелінський. - 2015

Ж72875/2015/12/3

Науки про Землю

1

Nova Acta Leopoldina. Bd. 121, № 408: Deglacial changes in ocean dynamics and atmospheric CO₂ / ed. by M. Sarnthein, G. H. Haug. - 2015

Ж4523/2015/121/408

Біологічні науки

1

Wissenschaftlich-Technische Berichte [HZDR]. № 59:Annual report 2014 of the Institute of resource ecology / Inst. of resource ecology. - 2015

Ж42214/2015/59

Транспорт

1

Kuczek T. Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Koњciuszki. № 474: Problematyka doboru parametrуw geometrycznych sprzкgieі stosowanych w ukіadach napкdowych lokomotyw / Tomasz Kuczek. - 2015

Ж42247/2015/474

Медицина. Медичні науки

1

Helmbrecht S. Wissenschaftlich-Technische Berichte [HZDR]. № 58: Partikeltherapie-pet - Optimierung der Datenverarbeitung fьr die klinische Anwendung / Stephan Helmbrecht. - 2015

Ж42214/2015/58

Соціологія. Демографія

1

Nova Acta Leopoldina. Bd. 117, № 397: Risiko: Erkundungen an den Grenzen des Wissens / Hrsg. H.-G. Bohle [et al.]. - 2014

Ж4523/2014/117/397

Історія

1

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3581: Wrocіawskie Studia Wschodnie / kom. red.: A. Kuczyсski (red. nacz.) [et al.]. - 2013

Ж36664/2013/3581

2

Folia praehistorica Posnaniensia - 2013, № 18

Ж42641/2013/18

3

Folia praehistorica Posnaniensia - 2014, № 19

Ж42641/2014/19

4

Prace Komisji њrodkowoeuropejskiej PAU - 2013, № 21

Ж42295:HFS/2013/21

5

Koњж-Ryїko K. E. Biblioteka etnografii Polskiej . № 60:Wykorzenieni. Dylematy samookreњlenia polskich repatriantуw z Kazachstanu : Studium etno-psychologiczne / Katarzyna E. Koњж-Ryїko. - 2014

Ж36508/2014/60

6

Piekalski J. Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3553:Praga, Wrocіaw i Krakуw : Przestrzeс publiczna i prywatna w czasach њredniowiecznego przeіomu / Jerzy Piekalski. - 2014

Ж36664/2014/3553

Економіка. Економічні науки

1

Kessing S. G. CESifo working papers . № 5152: Optimal taxation under regional inequality / Sebastian G. Kessing, Vilen Lipatov, J. Malte Zoubek. - 2014

Ж43142/2014/5152

2

Requate T. CESifo working papers . № 5149: Green tradable certificates versus feed-in tariffs in the promotion of renewable energy shanes / Till Requate. - 2014

Ж43142/2014/5149

Держава і право. Юридичні наукии

1

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3591: Nowa kodyfikacja prawa karnego / pod red. T. Kalisza. - 2014

Ж36664/2014/3591

2

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3602: Studia historycznoprawne / pod red. T. Kruszewskiego, J. Przygodzkiego . - 2013

Ж36664/2014/3602

3

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3609: Nowa kodyfikacja prawa karnego / pod red. T. Kalisza. - 2014

Ж36664/2014/3609

4

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. № 12: Державна реєстрація актів цивільного стану : Законодавство. Судова практика. Роз'яснення / за загал. ред. А. О. Янчука. - 2014

Ж68524/2014/12

5

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. № 3: Право на мирні зібрання : Законодавство. Коментар. Судова практика. - 2015

Ж68524/2015/3

6

Україна. Закони Бюлетень законодавства і юридичної практики України. № 1-2: Господарський процесуальний Кодекс України : Постатейні матеріали. Роз'яснення. - 2015

Ж68524/2015/1-2

Культура. Наука. Освіта

1

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3559: Studia o ksi№їce i informacji / pod red. M. Komzy. - 2013

Ж36664/2013/3559

2

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3582: Kulturowa toїsamoњж ksi№їki / pod red. A. Cisіo, A. Јuszpak. - 2014

Ж36664/2014/3582

3

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3593: Na nowo o "Nauce nowej" / pod red. K. Јukasiewicza. - 2014

Ж36664/2014/3593

4

Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen. № 58:Bildung in Bestform - Welche Schule braucht Bayern? / Hrsg. von P. Bodensteiner [et al.]. - 2007

Ж42371/2007/58

5

Brzeski J. W. Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia. T. 25: Њrodowisko Biblioteki Jagielloсskiej 1775-1939 : Sіownik biograficzny / Jan W. Brzeski. - 2014

Ж42810/2014/25

6

Kocot A. Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia. T. 26:Artyњci "czarnej sztuki" : Typografia drukуw Floriana Unglera i Macieja Wirzbiкty / Anna Kocot. - 2015

Ж42810/2015/26

7

Topp I. Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3595: Sіowa niemodne? Kultura - symbol - tradycja / Izolda Topp. - 2014

Ж36664/2014/3595

Філологічні науки. Художня література

1

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3570: Wielkie tematy kultury w literaturach sіowiaсskich / red. I. Malej, E. Tyszkowska-Kasprzak. - 2014

Ж36664/2014/3570

2

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3574: Traducciуn: contextos e implicaciones / ed. by M. Gaszyсska-Magiera. J. C. Nowicka. - 2014

Ж36664/2014/3574

3

Obdobja. № 33: Recepcija slovenske knjiћevnosti / ured. A. Ћhogar. - 2014

Ж41506/2014/33

4

Prace Komisji filologii klasycznej PAU - 2013, № 44

Ж37175:F/2013/44

5

Велика Волинь. Вип. 51: Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з міжнародною участю "Постаті землі Житомирської", присвяченої 120-річному ювілею видатного класика української літератури XX ст., перекладача, публіциста Максима Тадейовича Рильського, Житомир, 22-23 травня 2015 р. / упоряд. П. С. Скавронський. - 2015

Ж69179/2015/51

6

Korpanty J. Prace Komisji filologii klasycznej PAU. Nr. 45:Studies in the sound instrumentation in Latin literature / Jуsef Korpanty. - 2014

Ж37175:F/2014/45

7

Lukaszewicz-Chantry M. Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3561: Kobieta jako postaж literacka w іaciсskiej poezji Renrsansu. Italia i Polska / Maria Lukaszewicz-Chantry. -2014

Ж36664/2014/3561

8

Sцrman R. Romanica Gothoburgensia. № 70: Le Temps fair tout а l'affaire : Conscience de mort et stratйgie de vie chez Moliиre / Richard Sцrman. - 2014

Ж38301/2014/70

9

Смаль-Стоцький С. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1965, Т.179: Т.Шевченко : Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. - 1965

Ж67866/1965/179

Мистецтво. Мистецтвознавство

1

Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3569: Kino Europy Wschodniej - dawniej i dziњ / pod red. S. Bobowskiego. -2014

Ж36664/2014/3569

2

Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Koњciuszki. № 466: Historia i wspуіczesniњж w architekturze i urbanistyce / pod red. A. Kadіuczki. - 2014

Ж42247/2014/466

3

Monografia Politechniki Krakowski im. Tadeusza Koњciuszki. № 467: Historia i wspуіczesniњж w architekturze i urbanistyce / pod red. E. Wкcіawowicz-Gyurkovich. - 2014

Ж42247/2014/467

4

Gьlke P. Themen [Carl Friedrich von Siemens Stiftung]. Bd. 66: Im Zyklus eine Welt Mozarts letzte Sinfonien / Peter Gьlke. - 2015

Ж41529/2015/66

Філософські науки. Психологія

1

Etyka - 2013, № 47

Ж37307/2013/47

 

 

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 21.09.2015 до 28.09.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 

 Енергетика. Радіоелектроніка

1.  РА416308 Абдулкарім А.-х. Х. Г.  Синтез та аналіз несиметричних обмоток машин змінного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Аль-хасун Хуссейн Гені Абдулкарім ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис., табл.

2.  РА416507 Корнага Я. І.  Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетерогенних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Корнага Ярослав Ігорович ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.

3.  РА416516 Кузнєцов М. П.  Імовірнісні характеристики потужності вітроелектричних станцій у складі електроенергетичної системи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.08 / Кузнєцов Микола Петрович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. - Київ : [б. в.], 2015. - 39 с. : рис., табл.

4.  ВА793113 "Новітні технології в електроенергетиці", міжнародна науково-технічна інтернет-конференція(5 ; 2015 ; Харків).Матеріали V міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "Новітні технології в електроенергетиці" / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [редкол.: В. Ф. Харченко та ін.]. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 120 с. : рис., табл.

5.  ВА793111 Медвідь В. Р.  Проектування мікропроцесорних систем керування : навч. посіб. / [В. Медвідь, В. Пісьціо, І. Козбур] ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Каф. автоматизації технол. процесів і виробництв. - Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. - 359 с. : рис., табл.

 

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 01.09 до 06.09 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

 1.  РА416268 Бабич С. В.  Автоматизоване керування системою теплопостачання міста з оптимізацією структури об'єкта : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бабич Сергій Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.

2.  РА416158 Бурик М. П.  Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бурик Микола Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.

3РА416263 Грига В. М.  Апаратно-орієнтовані спеціалізовані пристрої виконання математичних операцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Грига Володимир Михайлович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.

4РА416205 Можаєв М. О.  Розподіл мережевого ресурсу комп'ютерних мереж системи акустичного моніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Можаєв Михайло Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

5РА416147 Мухін В. Є.  Методи і засоби організації мультикомп'ютерних систем на основі багатоканальних середовищ передачі даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Мухін Вадим Євгенійович ;  Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 40 с. : рис.

6РА416266 Сафонов М. С.  Методи та технології узгодження гетерогенних даних в розподілених інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сафонов Михайло Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 24 с. : рис.

7ВА792593 Лесько В.О.  Електричні апарати. Практикум : навч. посіб. для студентів напряму "Електротехніка та електротехнології" / В. О. Лесько, В. І. Волинець, В. В. Нетребський ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. - 114 с. : рис., табл.

8В355751/1 Ройзман, Вилен Петрович  Механика в электронике. Т. 1: Статическая прочность : [монография]. - 2015. - 398 с. : рис., табл.

9. /ВС59259 Ямпольський Л. С.  Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні : мультимед. підруч. / Ямпольський Л. С., Ткач Б. П., Лісовиченко О. І. ; НТУУ КПІ", МАУП. - [Київ] : [б. в.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

10ВС59259/CDR1837 Ямпольський Л. С.  Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні : підруч. для студентів ВНЗ / Л. С. Ямпольський, Б. П. Ткач, О. І. Лісовиченко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - Київ : Персонал, 2011. - 543 с. : рис. 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ.

                                                                                                         

 

                                                                                                                               з 13.07.2015 до 19.07.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

Енергетика. Радіоелектроніка

1.  СТ7097/11 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Ч. 11: ДСТУ ІЕС 61968-11:2014. Розширення загальної інформаційної моделі (СІМ) для розподільчих компаній (IEC 61968-11:2013, IDT). - 2015. - IV, 204 с. : рис., табл.

 

2.  СТ7097/4 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Ч. 4: ДСТУ ІЕС 61968-4:2014. Інтерфейси для обліку та керування активами (IEC 61968-4:2007, IDT). - 2015. - IV, 53 с. : рис.

 

3.  СТ6593/501 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Ч. 501: ДСТУ ІЕС 61970-501:2014. Схема системи опису ресурсів загальної інформаційної моделі (CIM RDF) (IEC 61970-501:2006, IDT). - 2015. - IV, 25 с.

 

4.  СТ7095/6 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 6: ДСТУ ІЕС 61850-6:2014. Мова опису конфігурації для комунікації інтелектуальних електронних пристроїв на електричних підстанціях (IEC 61850-6:2009, IDT). - 2015. - IV, 219 с. : рис., табл.

 

5.  СТ7095/7-2 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-2: ДСТУ ІЕС 61850-7-2:2014. Базова інформаційна та комунікаційна структура. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI) (IEC 61850-7-2:2010, IDT). - 2015. - IV, 213 с. : рис., табл.

 

6.  СТ7095/7-3 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-3: ДСТУ ІЕС 61850-7-3:2014. Базова комунікаційна структура. Класи загальних даних (IEC 61850-7-3:2010, IDT). - 2015. - IV, 91 с. : рис., табл.

 

7.  СТ7095/7-420 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-420: ДСТУ ІЕС 61850-7-420:2014. Базова комунікаційна структура. Логічні вузли розподілених енергетичних ресурсів (IEC 61850-7-420:2009, IDT). - 2015. - IV, 103 с. : рис., табл.

 

8.  СТ7095/7-4 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-4: ДСТУ ІЕС 61850-7-4:2014. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних (IEC 61850-7-4:2010, IDT). - 2015. - IV, 183 с. : рис., табл.

 

9.  СТ7095/80-1 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 80-1: ДСТУ IEC/TS 61850-80-1:2014. Настанова щодо обміну інформацією від моделі бази даних CDC, використовуючи IEC 60870-5-101 або IEC 60870-5-104 (IEC/TS 61850-80-1:2008, IDT). - 2015. - IV, 141 с. : рис., табл.

 

10.  СТ7095/90-5 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 90-5: ДСТУ IEC/TR 61850-90-5:2014. Застосування ІЕС 61850 для передавання синхронізованої інформації відповідно до ІЕЕЕ С37.118 (IEC/TR 61850-90-5:2012, IDT). - 2015. - IV, 153 с. : рис., табл.

 

11.  В354181/2 Малярець, Людмила Михайлівна  Сучасні оптимізаційні методи в середовищі MatLab. Ч. 2. - 2013. - 354 с. : рис., табл.

 

12.  ВА791857 "FOSS Lviv 2015", науково-практична конференція(5 ; 2015 ; Львів).Матеріали п'ятої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015, 23-26 квітня 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.] ; [під. ред.: Злобін Г. Г., Апуневич С. Є.]. - Львів : Сорока Тарас Богданович [вид.], 2015. - 118 с. : рис.

 

13.  В355713/1 Основи наноелектроніки. Кн. 1: Квантово-механічні засади, структури, фізичні властивості  / Д. М. Заячук [та ін.]. - 2014. - 469 с. : рис.

 

14.  ВС59137 Пілінський В. В.  Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.050903 "Телекомунікації" / В. В. Пілінський ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : Кафедра, 2014. - 334 с. : рис., табл.

 

15.  СТ2815/5-101 Пристрої та системи телемеханіки. Ч. 5-101: ДСТУ ІЕС 60870-5-101:2014. Протоколи передавання. Додатковий стандарт щодо основних завдань телемеханіки (IEC 60870-5-101:2003, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 179 с. : рис., табл.

 

16.  СТ2815/5-104 Пристрої та системи телемеханіки. Ч. 5-104: ДСТУ ІЕС 60870-5-104: 2014. Протоколи передавання. Доступ до мережі згідно з ІЕС 60870-5-101 із використанням стандартних профілів передавання даних (IEC 60870-5-104:2006, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 151 с. : рис., табл.

 

17.  ВА791766 Чабан А.  Принцип Гамільтона-Остроградського в електромеханічних системах : [монографія] / Андрій Чабан ; Політехніка Ченстохов., Нац. ун-т "Львів. політехніка", Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 463 с. : рис., табл.

 

18.  ВА791765 Чабан З.  Статична стійкість виконавчих компонентів комп'ютерних систем керування / Чабан Зоряна, Скоропад Пилип, Чабан Василь. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 106 с. : рис., табл.

 

19.  ІВ220360 Gorobets V. G.  Heat transfer in a non-isothermal extended surfaces : monogr. / V. G. Gorobets ; Nat. univ. of Ukraine life and environmental sciences. - Kiev : CP "Komprint", 2014. - 378 p. : fig., tab.

 

 

20.  ІВ220362 Utilizarea specificaюiilor OPC COM (clasice) pentru implementarea aplicaюiilor distribuite de tip SCADA - implementare, utilizare / Nicoleta Cristina Gгitan [et al.]. - Cernгuюi : DrukArt, 2014. - XVIII, 302 p. : fig., tab.

  

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ.

З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень

з 15.06.2015 до 21.06.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі. 

Енергетика. Радіоелектроніка

1.  РА415283 Назарук В. Д.  Інформаційна технологія забезпечення достовірності інформації в системах безпроводового доступу на основі адаптивних кодових конструкцій: автореф. дис.  канд. техн. наук: 05.13.06 / Назарук Віталій Дмитрович; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 19 с. : рис.

2.  РА415022 Пєсков Р. П.  Модифіковані електроди на основі MnO2 та LiMn2O4 для літієвих джерел струму: автореф. дис.  канд. техн. наук: 05.17.03 / Пєсков Роман Петрович; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ, 2015. - 24 с.: рис., табл.

3.  РА414985 Пєтухов І. С.  Квазістаціонарне електромагнітне поле в твердому нелінійному та електропровідному середовищі (числово-гармонічний аналіз): автореф. дис.  д-ра техн. наук: 05.09.05 / Пєтухов Ігор Сергійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2015. - 39 с.: рис.

4.  РА415009 Сопель М. Ф.  Моніторинг в електроенергетиці: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.14.02 / Сопель Михайло Федорович; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2015. - 35 с.: рис., табл.

5.  РА415069 Терейковський І. А.  Нейромережеві моделі, методи і засоби оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем: автореф. дис.  д-ра техн. наук: 05.13.21 / Терейковський Ігор Анатолійович; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 43 с.: рис., табл.

6.  РА415293 Шматко В. С.  Методи пошуку відмов та управління надійністю телекомунікаційної мережі: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.12.02 / Шматко Володимир Степанович; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 20 с.: рис.

7.  СТ7509 Вироби кабельні. Терміни та визначення понять. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 48 с. - (Національний стандарт України)

8.  ВС59099 Вісьтак М. В.  Модифікація холестеричних рідких кристалів активними нанодомішками для елементів електронної техніки : монографія / М. В. Вісьтак, З. Ю. Готра, О. Є. Сушинський; за ред. д-ра техн. наук, проф. З. Ю. Готри; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 291 с.: рис., табл.

9.  ВА791209 Корнієнко С. К.  Проектування інформаційного забезпечення автоматизованих систем: навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Програмна інженерія" / С. К. Корнієнко; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 209 с.: рис., табл.

10.  ВА791318 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Бази даних та інформаційні системи" для студентів напрямів 6.040302 "Інформатика" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"  [уклад. : Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 54 с.: рис.

11.  ВА791213 Щекотихін О. В.  Компоненти та пристрої волоконно-оптичних ліній зв'язку навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами підгот. "Радіотехніка" та "Телекомунікації" / О. В. Щекотихін, Д. М. Піза, Т. І. Бугрова; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 305 с.: рис., табл.

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 12.05.2015 до 17.05.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308). Усі видання представлені у відкритому доступі. 

Енергетика. Радіоелектроніка

2.  РА414469 Жила С. С.  Оптимізація обробки сигналів у НВЧ радіометрах з нестабільним коефіцієнтом підсилення приймача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Жила Семен Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

3.  РА414467 Ковальов М. О.  Підвищення ефективності однорідних цифрових інтегруючих структур в автоматичних системах реального часу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ковальов Микола Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - Київ, 2015. - 23 с. : рис.

4.  РА414430 Левон О. О.  Напівпровідниковий двоканальний регульований компенсатор неактивних складових повної потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Левон Олена Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.

5.  РА414481 Осипчук С. О.  Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв'язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Осипчук Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 24 с. : рис.

6.  ВА790321 Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку : матеріали III Всеукр. наук.-практ. Internet-конф. студентів і молодих учених, (м. Бердянськ, 09-10 жовт. 2014 р.) / Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу ; [редкол.: Антошкіна Л. І. та ін.]. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. - 207 с.

7.  СТ7395/1 Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Ч. 1: ДСТУ ISO/IEC 14143-1:2013. Визначення концепцій (ISO/IEC 14143-1:2007, IDT). - 2015. - IV, 5 с.

8.  СТ7395/2 Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Ч. 2: ДСТУ ISO/IEC 14143-2:2013. Оцінювання відповідності методів вимірювання розміру програмного забезпечення стандарту ISO/IEC 14143-1:1998 (ISO/IEC 14143-2:2002, IDT). - 2015. - V, 20 с. : рис., табл.

9.  СТ7459 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання електричних схем (ГОСТ 2.702-2011, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, III, 21 с. : рис. - (Національний стандарт України) (Єдина система конструкторської документації)

10.  В355370/1 Зеленая ИТ-инженерия. Т . 1: Принципы, компоненты, модели / [В. С. Харченко и др.] ; под ред. В. С. Харченко. - 2014. - 593, [1] с. : рис., табл.

11.  СТ7500/2 Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Ч. 2: ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013. Функція адміністративного керування станами (ISO/IEC 10164-2:1993, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Cor 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996/Cor 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 2:2002, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Cor 2:2002, IDT). - 2015. - VI, 39 с. : рис., табл.

12.  СТ7495 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція ґешування. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 33 с. : рис. - (Національний стандарт України)

13.  СТ6760/5 Інформаційні технології. Правила кодування ASN.1. Ч. 5: ДСТУ ISO/IEC 8825-5:2013. Відображення визначень W3C XML-схем в ASN.1 (ISO/IEC 8825-5:2008, IDT). - 2015. - VI, 66 с.

14.  СТ7417 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 30 кВ (Um=36 кВ) і до 150 кВ (Um=170 кВ) включно. Вимоги та методи випробування (ІЕС 60840:2004, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2015. - VI, 40 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)

15.  СТ7407/2 Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів, на номінальну напругу до 18/30 кВ включно. Ч. 2: ДСТУ ІЕС 60055-2:2009. Загальні положення та вимоги до конструкції (IEC 60055-2:1981, IDT). - 2015. - V, 59 с. : рис., табл.

16.  В355644/1 Качество электрической энергии. Т. 1: Экономико-правовая база качества электрической энергии в Украине и Евросоюзе / [О. Г. Гриб и др.]. - 2014. - 300 с. : рис., табл.

17.  В355644/2 Качество электрической энергии. Т. 2: Контроль качества электрической энергии / [О. Г. Гриб и др.]. - 2014. - 244 с. : рис., табл.

18.  В355644/3 Качество электрической энергии. Т. 3: Методы и средства повышения качества электрической энергии / [О. Г. Гриб и др.]. - 2014. - 292 с. : рис., табл.

19.  В355644/4 Качество электрической энергии. Т. 4: Определение долевого участия потребителей и поставщиков в ответственности за нарушение качества электрической энергии / [Г. А. Сендерович и др.]. - 2014. - 360 с. : рис., табл.

20.  ВА790198 Кирик В. В.  Електричні мережі та системи. Режими роботи розімкнених мереж : навч. посіб. / В. В. Кирик ; [відп. ред. В. М. Сулейманов] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 130 с. : рис., табл.

21.  СТ7094/10 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Ч. 10: ДСТУ ІЕС 61850-10:2014. Випробовування на сумісність (IEC 61850-10:2005, IDT). - 2015. - IV, 31 с. : рис., табл.

22.  СТ7266/9-1 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Ч. 9-1: ДСТУ ІЕС 61850-9-1:2014. Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Вибіркові значення по послідовній однонаправленій багатоточковій лінії зв'язку типу "точка-точка" (ІЕС 61850-9-1:2003, IDT). - 2015. - V, 20 с. : рис., табл.

23.  СТ7266/9-2 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Ч. 9-2: ДСТУ ІЕС 61850-9-2:2014. Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Вибіркові значення згідно з ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-9-2:2011, IDT). - 2015. - IV, 25 с. : рис., табл.

24.  ВА790212 Москалюк В. О.  Надшвидкодіючі прилади електроніки : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Фізична та біомедична електроніка" / В. О. Москалюк, В. І. Тимофєєв, А. В. Федяй ; [відп. ред. Ю. І. Якименко] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТТУ "КПІ", 2014. - 527 с. : рис., табл.

25.  СТ2398/2-47 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 2-47: ДСТУ ІЕС 60335-2-47:2013. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів (IEC 60335-2-47:2008, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - VI, 13 с. : рис.

26.  СТ1284/2-22 Світильники. Ч. 2-22: ДСТУ EN 60598-2-22:2014. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення (EN 60598-2-22:1998; A1:2003, A2:2008, IDT) . - 2015. - IV, 17 с.

27.  СТ7410/2-3 Світильники. Ч. 2-3: ДСТУ EN 60598-2-3:2014. Додаткові вимоги. Світильники для освітлення вулиць і доріг (EN 60598-2-3:2003; A1:2011, IDT). - 2015. - IV, 11 с. : рис.

28.  СТ7419 Системи керування промисловими процесами. Класифікація адаптивних контролерів для їх визначення (ІЕС 61297:1995, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 4 с. : рис. - (Національний стандарт України)

29.  ВА790370 Субботін С. О.  Нейронні мережі : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Програмна інженерія" / С. О. Субботін, А. О. Олійник ; під заг. ред. д-ра техн. наук, проф. С. О. Субботіна ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 131 с. : рис., табл.

30.  В355658/1 Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики. Т. 1. - 2015. - 187 с. : рис., табл.

31.  В355658/2 Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики. Т. 2. - 2015. - 173 с. : рис.

32.  ВА790286 Теорія автоматичного управління - 2. Дискретні системи керування : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів напряму підгот. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. А. Жученко,Т. В. Аверіна ; відп. ред. Д. О. Ковалюк]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 64 с. : рис., табл.

33.  СТ7427 Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ГОСТ 6651-2009, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 25 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України) (Метрологія)

 

 34.  ВА790196 Ткачук В. М.  Радіопередавальні пристрої : навч. посіб. / В. М. Ткачук, С. М. Цирульник, Т. А. Петренко. - Вінниця : Т. П. Барановська, 2015. - 187 с. : рис.

Пропонуємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 16.02.2015 до 22.02.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308). Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

 

1.  ВА788231 Артюх С. Ф.  Собственные нужды тепловых электростанций: учеб.-метод. пособие по курсу "Электрические станции и подстанции" для студентов специальности 7(8).05070101 "Электрические станции" / С. Ф. Артюх, Е. А. Данилова; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 91 с.: рис., табл.

 

 

 

2.  ВА788126 Галисеев Г. В.  Ассемблер для IBM PC : самоучитель / Г. В. Галисеев. - М. ; СПб.; Киев: Вильямс: Диалектика, 2004. - 303 с.: рис., табл.

 

 

 

3.  ВА788210 Денисов Ю. О.  Системи перетворювальної техніки: навч. посіб. / Ю. О. Денисов; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів: ЧНТУ, 2014. - 171 с.: рис., табл.

 

 

 

4. ВА788160 Фабіан О. І.  Комп'ютерне моделювання та спектр його застосування: метод. посіб. / Фабіан О. І., Вакерич М. М. - Ужгород : Патент, 2010. - 163 с.: рис., табл.

 

 

 

5.  ІВ219776 Advances and applications in model-driven engineering / Vicente Garcia Dнaz, Juan Manuel Cueva Lovelle, B. Cristina Pelayo Garcнa-Bustelo, Oscar Sanjuбn Martinez . -

Hershey, PA: Information science reference, An imprint of IGI Global, 2014. - XIX, 404 p.: fig., tab.

 

 

6.  ІВ219794 Bullock S. R.  Broadband communications and home networking / Scott R. Bullock. -

Atlanta, CA: Noble publishing corp., 2001. - 148 p.: fig.

 

 

7.  ІВ219781 Choi B. K.  Modeling and simulation of discrete-event systems / Byoung Kyu Choi, Donghun Kang. -

Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. - XIX, 405 p.: fig.

 

 

8.  ІВ219782 Choi B.-Y.  Scalable network monitoring in high speed networks / Baek-Yong Choi, Zhi-Li Zhang, David Hung-Chang Du. -

New York ; Dordrecht ; Heidelberg : Springer, 2011. - XV, 148 p.: fig.

 

 

9.  ІВ219777 Gribaudo M.  Theory and application of multi-formalism modeling / Marco Gribaudo, Mauro Iacono. -

Hershey, PA: Information science reference (an imprint of IGI Global), 2014. - XVIII, 294 p.: fig. - (Advances in systems analysis, software, engineering, and high performance computing)

 

 

10.  ІВ219779 High-level information fusion management and systems design / Erik Blasch, Йloi Bossй,  Dale A. Lambert, eds. -

Boston; London: Artech House, 2012. - XV, 370 p.: fig.

 

 

11.  ІВ219793 Hood D.  Gigabit-capable passive optical networks / Dave Hood, Elmar Trojer. -

Hoboken, New Jersey: Wiley, 2012. - XI, 431 p.: fig.

 

 

12.  ІВ219789 Jacobs S.  Security management of next generation telecommunications networks and services / Stuart  Jacobs; Inst. of electrical and electronics engineers. -

Hoboken, New Jersey: Wiley: IEEE press, 2014. - XV, 373 p.: fig. - (IEEE press ser. on networks and services management)

 

 

13.  ІВ219798 Mechatronic systems and materials: mechatronic systems and robotics: selected papers from the 5th Intern. conf. on Mechatronic systems a. materials MSM 2009 held in

Vilnius, 22-25 Oct. 2009 / ed. by Andrejus H. Marcinkeviиius a. Algirdas V. Valiulis. - Stafa-Zurich: Trans Tech publ., 2010. - X, 440 p.: fig. - (Solid state phenomena, ISSN 1012-0394;  Vol. 164)

 

 

14.  ІВ219797 Network science and cybersecurity / Robinson E. Pino, ed. -

New York; Heidelberg; Dordrecht: Springer, 2014. - X, 285 p.: fig. - (Advances in information security, ISSN 1568-2633; vol. 55)

 

 

15. ІВ219802 Scheer A.-W.  Wirtschaftsinformatik:  Referenzmodelle fьr industrielle Geschдftsprozesse / August-Wilhelm Scheer. -

Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1998. - XXVI, 780 S.: Abb.

 

 

16.  ІВ219795 Schwarz J. A.  Online file sharing: innovations in media consumption / Jonas Andersson Schwarz. -

New York; London: Routledge, Taylor & Francis group, 2014. - 236 p. - (Comedia)

 

 

17. ІВ219775 Tripathy B. K.  Advances in secure computing, Internet services, and applications / B. K. Tripathy, D. P. Acharjya. - Hershey: Information science reference, An imprint of IGI Global, 2014. - XXIII, 382 p.: fig., tab.

 

 

 

18.  ІВ219805 Utility-scale solar installations : background, policies, and financial structures / ed. Miles B. Simmons. -

New York: Nova publ., 2014. - XIII, 157 p.: fig., tab. - (Energy policies, politics and prices)

 

 

19. ІВ219811 Zotter M. Erhцhte Raum- und Seelenenergie:  Heilung, Gesundheit und Erfolg durch Transformation negativer Energien /Marie Zotter. -

Hamburg: CORONA, 2014. - 154 S.

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 06.07.2015 до 13.07.2015  (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Енергетика. Радіоелектроніка

1.  РА415687 Дегтяр О. С.  Адаптивні моделі апроксимації даних в заданих структурних формах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Дегтяр Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.

2.  РА415740 Доренський О. П.  Інформаційна технологія синтезу тестових моделей поведінки об'єктів програмного забезпечення АСУ на стадії об'єктно-орієнтованого проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Доренський Олександр Павлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.

3.  РА415720 Кузишин М. М.  Псевдоємнісне накопичення електричної енергії в електрохімічних системах на основі нанопористого вуглецю : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Кузишин Мирослав Миронович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис., табл.

4.  РА415686 Мазуренко О. О.  Інформаційна технологія діагностики теплового стану статора турбогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мазуренко Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.

5.  РА415865 Теплицький М. Ю.  Двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв'язком для багаторозрядних паралельних ЦАП : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Теплицький Михайло Юхимович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 24 с. : рис.

6.  РА415440 Фурманова Н. І.  Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу топологій мікросмужкових фільтрів НВЧ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Фурманова Наталія Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.

7.  ВА791498 Ведміцький Ю. Г.  Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій : монографія / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 195 с. : рис., табл.

8.  ВА791553 "Комп'ютерні системи і мережні технології", міжнародна науково-технічна конференція(8 ; 2015 ; Київ).Збірник тез VIII Міжнародної науково-технічної конференції "Комп'ютерні системи і мережні технології" (CSNT-2015), 16-18 квітня 2015 р. / НАН України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т комп'ютер. інформ. технологій ; [редкол. : І. А. Жуков (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НАУ, 2015. - 69 с. : рис.

9.  ВА791501 Інформаційні та вимірювальні системи: теорія і практика : посібник / Г. І. Хімічева [та ін.] ; за заг. ред. проф. А. С. Зенкіна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : Основа, 2006. - 443 с. : рис., табл.

10.  ВА791587 Климаш М. М.  Сучасні перетворення в архітектурах розподілених систем : монографія / М. М. Климаш, А. О. Лунтовський, В. І. Романчук ; [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. - Львів ; Дрогобич : Коло, 2015. - 328 с. : рис., табл.

11.  СО33644 "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці. CADSM 2015", міжнародна науково-технічна конференція(13 ; 2015 ; Львів).Матеріали XIII Міжнародної науково-технічної конференції  "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці. CADSM 2015", 24-27 лютого 2015, Львів- Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - XVI, 498 с. : іл.

12.  ВА791519 Моніторинг об'єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації. Теорія та практика : монографія / Бобало Ю. Я. [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів ; Дрогобич : Коло, 2014. - 251 с. : рис., табл.

13.  ВА791547 Підченко С.К.  Теорія і реалізаційні основи інваріантних багаточастотних п'єзорезонансних пристроїв та систем : [монографія] / С. К. Підченко ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький : ХНУ, 2014. - 399 с. : рис., табл.

14.  ВА791524 Прикладне застосування теорії хаотичних систем у телекомунікаціях : монографія / Бобало Ю. Я. [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів ; Дрогобич : Коло, 2015. - 178 с. : рис., табл.

15.  СО33652 "Современные информационные и электронные технологии", международная научно-практическая конференция(16 ; 2015 ; Одесса).Труды XVI международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии", 25-29 мая 2015 г., Украина, г. Одесса. - Одесса : Политехпериодика, 2015. - 291, [1] с. : рис., табл.

16.  ВА791523 Чучуй В. П.  Альтернативні джерела енергії : навч. посіб. для студентів вищ. учб. закл. / В. П. Чучуй, С. М. Уминський, С. В. Інютін ; Одес. держ. аграр. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 494 с. : рис., табл.

17.  ІС14881 Borchardt N.  Modellierung, elektromechanische Auslegung und Validierung eines Radnabenmotors mit nutenloser Luftspaltwicklung und hoher gravimetrischer Leistungsdichte :  Diss. / Norman Borchardt ; Fak. für Maschinenbau der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XX, 128 S. : Abb.

18.  ІС14910 Lothongkam Ch.  Dielectric strength behaviour and mechanical properties of transparent insulation materials suitable to optical  monitoring of partial discharges : diss. / Chaiyaporn Lothongkam ; Fak. für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2014. - XX, 154 p. : fig.

19.  ІС14912 Schünemann D.  Synthese und Modifizierung von Kathodenmaterialien für Lithiumionenbatterien :  Diss. / Dennis Schünemann ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover, 2013. - 179 Bl. : Abb.

20.  ІС14891 Will L.  Ein Modell zum zentralen Betrieb von hoch flexiblen SOA-Lösungen auf Basis definierter Standards :  Diss. / Liane Will ; Fak. für Informatik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - 151 S. : Abb.